Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Συνεχής η δέσμευση της EUROCERT στις 10 αρχές του Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών!


 Η Eurocert, ο μεγαλύτερος Ελληνικός Πολυεθνικός φορέας πιστοποίησης, δίνει μεγάλο βάρος στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και τη διαχείριση του αντίκτυπου στην κοινωνία από τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Εκτός από τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που συμμετέχει περιοδικά για το περιβάλλον, τους εργαζόμενους, τις τοπικές κοινότητες και τα ενδιαφερόμενα μέρη, αποτελεί ενεργό μέλος στην Πρότυπη Κοινότητα των Green Angels, το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη CSR Hellas και έχει αποδεχθεί τις 10 αρχές του Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με το UN Global Compact.

Στα πλαίσια αυτά, η Eurocert ολοκλήρωσε και υπέβαλε το 2ο ετήσιο Communication on Progress report για το UN Global Compact επιβεβαιώνοντας την πάγια δέσμευσή της για την τήρηση των 10 αρχών των Ηνωμένων Εθνών αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Στην έκθεση αυτή παρατίθενται οι δεσμεύσεις της εταιρείας, οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη χρονιά, καθώς και η ποσοτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σε σχέση με τους 4 αυτούς πυλώνες. Η παρακολούθηση των σχετικών δεικτών γίνεται σε ετήσια βάση, ενώ έχουν θεσπιστεί στόχοι και αντίστοιχα προγράμματα βελτίωσης.

Πλήρης Έκθεση

 

 

Η πλήρης έκθεση είναι διαθέσιμη και στη βάση του UN Global Compact: https://www.unglobalcompact.org/participation/report/cop/create-and-submit/active.

Συνολικές επισκέψεις :