Πέμπτη 08 Φεβρουαρίου 2024
Newsletter

EUROCERT:Πιστοποίηση Αειφορίας κατά ISCC Plus

Στα πλαίσια του αυξανόμενου ενδιαφέροντος για υιοθέτηση αρχών κυκλικής οικονομίας και διαδικασιών βιώσιμης ανάπτυξης από την πλευρά του συνόλου των επιχειρήσεων, παρουσιάζεται ιδιαίτερη ζήτηση για τεκμηρίωση των διαδικασιών διαχείρισης αειφόρων υλικών και αντίστοιχης πιστοποίησης με αναγνωρισμένα πρότυπα αειφορίας.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Διεθνές Πρότυπο ISCC PLUS (“International Sustainability & Carbon Certification”), με το οποίο αποδεικνύεται η υπεύθυνη προσέγγιση μιας εταιρείας στις αρχές της κυκλικής οικονομίας και βιώσιμης ανάπτυξης για τα προϊόντα που παράγει και εμπορεύεται.
Η πιστοποίηση ISCC PLUS αφορά στη δραστηριότητα διαχείρισης αειφόρων πρώτων υλών (βιολογικής προέλευσης/ανακυκλώσιμες) για την παραγωγή/εμπορία αντίστοιχων προϊόντων (κυρίως πολυμερή προϊόντα).
Παραδείγματα εταιρειών που μπορούν να πιστοποιηθούν με ISCC PLUS είναι κυρίως εταιρείες πολυμερών, υλικών συσκευασίας, εταιρείες τροφίμων ή άλλων προϊόντων για τις χρησιμοποιούμενες συσκευασίες, κ.ά που χρησιμοποιούν αειφόρες πρώτες ύλες για την παραγωγή ή/και την εμπορία των προϊόντων τους.
Πιο συγκεκριμένα, μια εταιρεία πιστοποιημένη κατά ISCC PLUS, συμμορφώνεται με συγκεκριμένες απαιτήσεις, ώστε να αποδεικνύει:
• ότι αποτελεί μέρος μιας αλυσίδας διαχείρισης αειφόρων υλικών (ανακυκλωμένων/βιολογικής προέλευσης), εξασφαλίζοντας την πλήρη ιχνηλασιμότητα όλων των χρησιμοποιούμενων υλικών από τις πρώτες ύλες έως το τελικό προϊόν
• ότι επιτελεί, ολοκληρωμένα και με συγκεκριμένες προδιαγραφές, έναν συγκεκριμένο ρόλο σε αυτήν την αλυσίδα (συλλογή, εμπορία, μονάδα επεξεργασίας, κλπ).

Δεδομένης της άμεσης συσχέτισης του προτύπου αειφορίας ISCC PLUS με την δραστηριότητα της εταιρείας σας, παραμένουμε στη διάθεση σας για παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων και πληροφορίων που αφορούν τις ιδιαίτερες παραμέτρους του προτύπου, τη διαδικασία πιστοποίησης και τα πρόσθετα οφέλη από την πιστοποίηση αυτή.
Η EUROCERT είναι ένας ελληνικός ανεξάρτητος Φορέας Πιστοποίησης διαπιστευμένος από ελληνικούς και διεθνείς φορείς διαπίστευσης με δραστηριότητα σε περισσότερες από 40 χώρες παγκοσμίως.
Η EUROCERT αποτελεί τον πρώτο ελληνικό Οργανισμό Πιστοποίησης που έχει λάβει έγκριση από το ISCC για πιστοποίηση βιοκαυσίμων σύμφωνα με το πρότυπο ISCC EU και πιστοποίηση διαχείρισης αειφόρων υλικών σύμφωνα με το πρότυπο ISCC PLUS.