spinner

W o r l d L e a d e r C e r t i f i c a t i o n

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤOY ΚΑΝ. ΕE 2018/848
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤOY ΚΑΝ. ΕE 2018/848

H EUROCERT, έχει λάβει τη σχετική διαπίστευση από το Ε.ΣΥ.Δ. και την έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β΄ 413/20-2-2014) με κωδικό GR-BIO-17, για την πιστοποίηση Βιολογικών Προϊόντων.

Η αγορά των Βιολογικών Προϊόντων εξαρτάται σημαντικά από την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και, ως εκ τούτου, από το εν λόγω σύστημα πιστοποίησης σκοπός του οποίου είναι η διασφάλιση της γνησιότητας των βιολογικών προϊόντων. Η EUROCERT ιδρύθηκε από Έλληνες επιστήμονες με πολύχρονη εμπειρία και από το 1998 προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στην αλυσίδα παραγωγής και εμπορίας τροφίμων.

Η παροχή υπηρεσιών ελέγχου και πιστοποίησης στους πελάτες μας με σύντομες, αξιόπιστες και αποτελεσματικές διαδικασίες, εγγυώνται πραγματική προστιθέμενη αξία στα προϊόντα τους. Ο καταναλωτής βλέποντας πλέον τη σφραγίδα της EUROCERT στα Βιολογικά Προϊόντα, μπορεί να αισθάνεται ασφαλής για τον έλεγχο και την πιστοποίησή τους.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 848/2018

Είναι ο Κανονισμός της ΕΕ που έχει θεσπιστεί για τη Βιολογική Παραγωγή και την επισήμανση των Βιολογικών Προϊόντων όσον αφορά το βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων. Προς αυτόν τον σκοπό, περιγράφεται σύστημα ελέγχου το οποίο καλύπτει όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού βιολογικών προϊόντων, όπως την παραγωγή σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης, την επεξεργασία τροφίμων, τη διανομή, την εισαγωγή και τις δραστηριότητες λιανικής πώλησης. Κάθε επιχείρηση στην εν λόγω αλυσίδα πρέπει να τηρεί τους ίδιους κανόνες για τη βιολογική παραγωγή, την επεξεργασία, τη διανομή, την επισήμανση και τους ελέγχους.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
 • Σε παραγωγούς/επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ξεχωριστά σε κάθε ένα από τους παρακάτω τομείς ή σε συνδυασμό.
 • Φυτική Παραγωγή
 • Παραγωγή Μανιταριών
 • Ζωική Παραγωγή
 • Μελισσοκομία
 • Ιχθυοκαλλιέργειες
 • Συλλογή Αγρίων Φυτών και Βοτάνων  
 • Μεταποίηση Τροφίμων/Ζωοτροφών
 • Τυποποίηση Τροφίμων/Ζωοτροφών
 • Εμπορία Τροφίμων/Ζωοτροφών
 • Εισαγωγή Βιολογικών Προϊόντων από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (τρίτες χώρες)           
 ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Η βιολογική παραγωγή είναι ένα συνολικό σύστημα διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της παραγωγής τροφίμων με στόχο τη βιώσιμη γεωργία, την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και τη χρήση διαδικασιών που δεν βλάπτουν το περιβάλλον, την υγεία του ανθρώπου, των φυτών και των ζώων, καθώς και την καλή διαβίωση των ζώων. 

ΣΤΑΔΙΑ (ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΣΤΑΔΙΑ (ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να ενταχθεί μία μονάδα στο Σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων της EUROCERT είναι η εξής:

 

 • Η επιχείρηση/παραγωγός υποβάλει στην EUROCERT την Αίτηση, την περιγραφή της εκμετάλλευσης(για μονάδες φυτικής και ζωικής παραγωγής) και την αντίστοιχη Δήλωση Μέτρων για τη φυτική παραγωγή και  για τη ζωική παραγωγή) όπου περιγράφονται οι διαδικασίες παραγωγής.

(Η Αίτηση και η Δήλωση Μέτρων περιλαμβάνουν και θέση υπεύθυνη δήλωσης μέτρων και δεσμεύσεων για την εφαρμογή της νομοθεσίας που διέπει τα βιολογικά προϊόντα).  

 

 • Έπειτα από την αποστολή της αίτησης και του ερωτηματολογίου, η EUROCERT αποστέλλει τα Έντυπα Συμβάσεων, τα οποία υπογράφει εφόσον συμφωνεί με τον Κανονισμό Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων και τους όρους που καθορίζονται στη σύμβαση. Η σύμβαση συνάπτεται μόνο με έναν Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π).
 • Διενέργεια ελέγχου: επιτόπιες επιθεωρήσεις ή/και δειγματοληψίες προκειμένου να διαπιστωθεί η εφαρμογή των κανόνων βιολογικής παραγωγής στις εκμεταλλεύσεις.
 • Πιστοποίηση: η έκδοση των πιστοποιητικών για τα προϊόντα γίνεται άμεσα μετά την ολοκλήρωση των επιθεωρήσεων και εφόσον η επιχείρηση συμμορφώνεται με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

Κάθε επιχειρηματίας που εντάσσεται στο σύστημα ελέγχου υποχρεούται:

α) Να τηρεί ατομικό φάκελο για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια, και να τα θέτει, όποτε του ζητείται, στη διάθεση της EUROCERT και του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ στο πλαίσιο των ελέγχων τους.

β) Να ενημερώνει γραπτά, το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, τηn EUROCERT για κάθε τροποποίηση που αφορά στην περιγραφή της εκμετάλλευσης.

γ) Να αποδέχεται τον έλεγχο και να συνεργάζεται με τους ελεγκτές της EUROCERT, του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και των ελεγκτικών οργάνων της ΕΕ, παρέχοντας ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους χώρους και τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, καθώς και στα απαιτούμενα, από την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία αρχεία.

δ) Να επιτρέπει στους ελεγκτές της EUROCERT και του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ τη λήψη δειγμάτων, με σκοπό την υποβολή τους σε ανάλυση για την ανίχνευση απαγορευμένων προϊόντων και ουσιών στη βιολογική παραγωγή και να παρέχει κάθε αναγκαία πληροφορία και βοήθεια προκειμένου να διευκολυνθούν οι έλεγχοι και να εξαχθούν ακριβή συμπεράσματα.

ε) Να συνυπογράφει την έκθεση ελέγχου, τα πρακτικά λήψης δειγμάτων και να καταγράφει τις τυχόν επιφυλάξεις του σε περίπτωση διαπίστωσης και καταγραφής μη συμμορφώσεων από τον ελεγκτή της EUROCERT ή/και του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, καθώς και τις τυχόν παρατηρήσεις του για τον τρόπο διεξαγωγής του ελέγχου ή/και της δειγματοληψίας.

στ) Σε περίπτωση διαπίστωσης μη συμμορφώσεων υποχρεούται να :

αα) προβαίνει σε διορθώσεις και διορθωτικές ενέργειες.

ββ) ενημερώνει άμεσα και εγγράφως τους πελάτες του και να διασφαλίζει ότι αφαιρούνται από την επισήμανση των προϊόντων και από τη διαφήμιση αυτών ενδείξεις, όροι, σήματα και λογότυποι, μέσω των οποίων γίνεται μνεία στην μέθοδο της βιολογικής παραγωγής,

γγ) αποστέλλει στον αρμόδιο ΟΕΠ το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της εντολής απόσυρσης από αυτόν των ενδείξεων περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής, γραπτή τεκμηρίωση σχετικά με τα ληπτέα μέτρα που αφορούν στην υλοποίηση της εν λόγω διαδικασίας απόσυρσης.

 

ζ) Να ενημερώνει την EUROCERT για την επικείμενη εισαγωγή ή και εξαγωγή βιολογικών προϊόντων από ή σε Τρίτες χώρες, καθώς και να επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση τους.

η) να πληροφορεί την EUROCERT για τις τυχόν κυρώσεις που του έχουν επιβληθεί από άλλους αρμόδιους ελεγκτικούς φορείς και οι οποίες αφορούν στη λειτουργία της μονάδας του.

Σχετικά Έγγραφα

Παρακαλώ ανατρέξτε στα επισυνημμένα έγγραφα για περισσότερες πληροφορίες

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ιωάννα Παπαντωνίου

Τμήμα Πιστοποίησης, Συντονίστρια Βιολογικών Προϊόντων / Product Manager, Γεωπόνος ΓΠΑ, MSc FarmBM

Tel: 2106252495

Direct: *107

Εκδήλωση ενδιαφέροντος


ΕΙΔΑΤΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ