spinner

W o r l d L e a d e r C e r t i f i c a t i o n

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ IFS Broker

Το IFS Broker δημιουργήθηκε το 2010 είναι ένα πρότυπο για τον έλεγχο της συμμόρφωσης υπηρεσιών εμπορικών πρακτορείων, εισαγωγέων και μεσιτών σε σχέση με την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων. Το IFS Broker αναπτύχθηκε για να διασφαλίζει την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων, καλύπτοντας την απόσταση μεταξύ παραγωγής και διανομής. Το Πρότυπο αξιολογεί τους συναλλασσόμενους ώστε να διασφαλίσει ότι έχουν εφαρμόσει τα κατάλληλα μέτρα ώστε οι προμηθευτές τους να λειτουργούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφάλειας και ποιότητας των προϊόντων. Οι μεσίτες, οι αντιπρόσωποι και οι εισαγωγείς πρέπει επίσης να παρακολουθούν τη συμμόρφωση του προμηθευτή τους, ώστε τα παρεχόμενα προϊόντα να πληρούν τις κανονιστικές προδιαγραφές. 

 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ IFS Broker
H πιστοποίηση
H πιστοποίηση

H πιστοποίηση καλύπτει και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Από τον Σεπτέμβριο του 2020 οι εταιρείες μπορούν να επιλέξουν αν η επιθεώρηση θα διενεργείται επιτόπου ή εξ αποστάσεως. Η τελευταία έκδοση είναι η v. 3.1 (Ιούνιος 2021) Η πιστοποίηση με βάση το πρότυπο IFS αποτελεί σημαντική βάση πάνω στην οποία μπορούν να στηριχθούν οι επιχειρήσεις τροφίμων προκειμένου να εξάγουν τα προϊόντα τους στη Γερμανία και τη Γαλλία, καθώς ολοένα και περισσότεροι λιανέμποροι των χωρών αυτών ζητούν πιστοποιητικό IFS από τους προμηθευτές τους. Ο κανονισμός του προτύπου προσδιορίζει ένα ποσοτικοποιημένο σύστημα αξιολόγησης πλήρωσης των απαιτήσεων και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης εκφράζεται σε ποσοστιαία βάση. Έτσι, ο πελάτης ενός προμηθευτή μπορεί να αξιολογήσει ποσοτικά την απόδοση του προμηθευτή του.

Αξιολόγηση

Σημαντική είναι η δυνατότητα που δίνει το πρότυπο για διενέργεια αξιολόγησης και πιστοποίησης σε δύο επίπεδα:

HIGHER LEVEL και FOUNDATION LEVEL, καθώς έτσι η επιχείρηση είναι σε θέση να αξιολογήσει τις δυνατότητές της να ανταποκριθεί στις σχετικές απαιτήσεις.

Γενικά, οι απαιτήσεις του προτύπου που αντιστοιχούν στο FOUNDATION LEVEL θεωρούνται ως οι ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληροί μια επιχείρηση στη διεθνή βιομηχανία τροφίμων.

Στο HIGHER LEVEL εντάσσονται απαιτήσεις υψηλότερου επιπέδου, ενώ το πρότυπο περιλαμβάνει και απαιτήσεις χαρακτηριζόμενες ως RECOMMENDATIONS που αντιπροσωπεύουν τη «βέλτιστη πρακτική» στο χώρο των τροφίμων

Αξιολόγηση
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Προσκόμιση της Αίτησης Πιστοποίησης από την ενδιαφερόμενη εταιρεία στην γραμματεία της EUROCERT

1

Καθορισμός κοινώς συμφωνημένης ημερομηνίας διεξαγωγής της επιθεώρησης. Σημειώνεται εδώ ότι σημαντικό βήμα για τη σύγκλιση της επιχείρησης προς τις απαιτήσεις του προτύπου είναι η διενέργεια εσωτερικής επιθεώρησης βάσει των απαιτήσεών του.

2

Προσκόμιση μελέτης HACCP – Εγχειριδίου IFS ώστε να ανασκοπηθούν από τους επιθεωρητές.

3

Αποστολή προγράμματος επιθεώρησης στην επιχείρηση. Η διάρκεια της επιθεώρησης καθορίζεται από το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των διεργασιών και των προϊόντων της επιχείρησης.

4

Διενέργεια επιθεώρησης.

5

Αποστολή Προκαταρκτικής Έκθεσης στην επιχείρηση, στην οποία καλείται να συμπληρώσει το Action Plan για το κλείσιμο των αποκλίσεων από το πρότυπο. Σημειώνεται εδώ, ότι ο κανονισμός του προτύπου δεν επιτρέπει την έκδοση πιστοποιητικού στην περίπτωση που κατά την επιθεώρηση προκύψει ΚΟ ή περισσότερες από μία (1) Κύρια μη-συμμόρφωση.

6

Λήψη του Action Plan από το φορέα πιστοποίησης, έκδοση του Final Report και του πιστοποιητικού.

7

Αποστολή πιστοποιητικού και έκθεσης στην επιχείρηση.

8
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ EUROCERT

Η EUROCERT είναι διαπιστευμένος φορέας από το UKAS (Cert. No.180 – B) για τη διενέργεια επιθεωρήσεων IFS. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι η διενέργεια επιθεωρήσεων IFS γίνεται μόνον από επιθεωρητές εγκεκριμένους, κατόπιν εξετάσεων, από το IFS, ενώ στα πλαίσια της συνεργασίας της με το IFS, η EUROCERT υποχρεούται στην κοινοποίηση της έκθεσης επιθεώρησης στην ιστοσελίδα IFS. Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού ανέρχεται σε 12 μήνες.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Το IFS Broker (έκδοση 3.1) αποτελείται από έξι βασικά κεφάλαια

  • Ευθύνη ανώτερης Διοίκησης
  • Σύστημα ασφάλειας και διαχείρισης ποιότητας των τροφίμων
  • Διαχείριση πόρων
  • Διεργασία σχεδιασμού και υπηρεσιών
  • Μετρήσεις, αναλύσεις και βελτίωση
  • Άμυνα τροφίμων

 

Χρονοδιάγραμμα

El tiempo entre la fecha de la inspección y la emisión del certificado se determina de la siguiente manera:

Το χρονοδιάγραμμα είναι 6 εβδομάδες (στόχος) ή 8 εβδομάδες (μέγιστος χρόνος) μεταξύ της ημερομηνίας επιθεώρησης και της μεταφόρτωσης του Final Report στη βάση δεδομένων IFS/έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο χρόνος μεταξύ της ημερομηνίας της επιθεώρησης και της χορήγησης του πιστοποιητικού καθορίζεται ως εξής:

  • 2 εβδομάδες για τη σύνταξη της Προκαταρκτικής Έκθεσης
  • 4 εβδομάδες για να συμπληρώσει η εταιρεία το Action Plan για το κλείσιμο των αποκλίσεων από το πρότυπο.
  • 2 εβδομάδες για τον επιθεωρητή/φορέα πιστοποίησης να επανεξετάσει το Action Plan (να εφαρμοστούν όλες οι διορθωτικές) και να ανεβάσει την Έκθεση ελέγχου, το πλάνο διορθωτικών ενεργειών και το πιστοποιητικό στη βάση δεδομένων IFS.
Χρονοδιάγραμμα
Σχετικά Έγγραφα

Παρακαλώ ανατρέξτε στα επισυνημμένα έγγραφα για περισσότερες πληροφορίες

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Θανάσης Μπλάνας

Θανάσης Μπλάνας

Διευθυντής Πιστοποίησης Τροφίμων - Κτηνίατρος

Tel: +30 2106252495

Direct: *310

Mobile: +30 6973735942

Εκδήλωση ενδιαφέροντος


ΕΙΔΑΤΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ