spinner

W o r l d L e a d e r C e r t i f i c a t i o n

2
0
Ευχαριστημένοι
Πελάτες
1
0
Συνεργαζόμενες
Χώρες
2
0
Αναγνωρισμένα
Πιστοποιητικά
ΣΧΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

Το σύστημα/σχήμα FSSC 22000  είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ). Καλύπτει όλες τις απαιτήσεις πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων και βασίζεται στα πρότυπα ISO 22000:2005, BSI PAS 220:2008 και ISO 22003:2007 και θεωρείτε ισοδύναμο των BRC και του IFS.

Για να μπορέσει μια επιχείρηση παραγωγής τροφίμων να αποκτήσει το πιστοποιητικό FSSC 22000 θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000:2005 και να συμμορφώνεται με τις πρόσθετες απαιτήσεις του BSI PAS 220:2008, το οποίο παραθέτει καλές πρακτικές που θα πρέπει να εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις στα προαπαιτούμενα.

ΣΧΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Αφορά επιχειρήσεις οι οποίες επεξεργάζονται και μεταποιούν τρόφιμα (μη περιλαμβανομένης της πρωτογενής παραγωγής και σφαγής ή συγκομιδής) και οι οποίες προμηθεύουν καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ  ΕΙΝΑΙ
ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ

Το FSSC 22000  έχει ήδη εγκριθεί από τον GFSI (Global Food Safety Initiative) ως πλήρες πρότυπο για τη βιομηχανία τροφίμων, ισοδύναμο των BRC και του IFS, το οποίο σημαίνει πως δεν θα απαιτούνται πλέον πολλαπλές πιστοποιήσεις συστημάτων ασφάλειας τροφίμων και συνεπώς δεν θα υπάρχουν επιπλέον κόστη. Το FSSC 22000  εστιάζει σε διεθνείς καλές πρακτικές σε κρίσιμα θέματα και πιο συγκεκριμένα, στα προαπαιτούμενα (π.χ. παροχές νερού και αέρα, καθαρισμοί, διαχείριση απορριμμάτων, προληπτική συντήρηση).

 

ΓΙΑTI NA ΠΙΣTOΠOIHΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ EUROCERT

  • H EUROCERT είναι διαπιστευμένη από το ΕΣΥΔ και το UKAS σε πλήθος προτύπων
  • Διαθέτει αξιόλογο και έμπειρο προσωπικό καθώς και συνεργάτες, οι οποίοι ως Επιθεωρητές και/ ή Τεχνικοί Εμπειρογνώμονες διενεργούν Επιθεωρήσεις με υψηλή προστιθέμενη αξία για την εταιρία.
  • Αξιολογεί τις Εκθέσεις Επιθεώρησης, παρακολουθεί την διαχρονική βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων της εταιρίας, ενημερώνει σχετικά την εταιρία και σχεδιάζει Επιθεώρηση κατάλληλα προσαρμοσμένη σε αυτή. 
ΤΑ ΟΦΕΛΗ

Η Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων εξασφαλίζει στην εταιρία αναγνωρισιμότητα όσον αφορά την διαρκή προσπάθειά της για την ασφάλεια των παραγομένων τροφίμων. Ακόμη διευκολύνει τις συναλλαγές της εταιρίας με άλλες, και ισχυροποιεί την θέση της έναντι του εσωτερικού και εξωτερικού ανταγωνισμού. 

Επιπλέον η Πιστοποίηση, μέσω των Επιθεωρήσεων που διενεργούνται από τον Φορέα Πιστοποίησης, εξασφαλίζει στην εταιρία πλεονεκτήματα και ευκαιρίες που προκύπτουν από τις διορθωτικές παρεμβάσεις καθώς και τις προτάσεις βελτίωσης και ενημερωτικές πληροφορίες  που παρέχονται από την Ομάδα των Επιθεωρητών.  Σε πολλές  περιπτώσεις είναι προϋπόθεση για την συμμετοχή της επιχείρησης σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς και αναθέσεις.

ΤΑ ΟΦΕΛΗ
ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η EUROCERT ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ

Η EUROCERT AE παρέχει υποστήριξη στους Πελάτες της σε όλα τα πεδία δραστηριοτήτων που καλύπτει. 

Οι Πελάτες της έχουν ανοιχτό δίαυλο συνεργασίας με όλα τα Τμήματα και τις Διευθύνσεις της, μέσω του οποίου παρέχεται κατάλληλη σχετική ενημέρωση και διαθέσιμη ενημερωμένη Βιβλιογραφία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η εταιρία που αποφασίζει να Πιστοποιηθεί υποβάλει Αίτηση Πιστοποίησης.

  • Ο Φορέας Πιστοποίησης ορίζει κατάλληλη Ομάδα Επιθεωρητών και διενεργεί  επιτόπια Επιθεώρηση Προαξιολόγησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρίας
  • Κατά την Επιθεώρηση Προαξιολόγησης ελέγχεται η πληρότητα των εγγράφων του Συστήματος (Εγχειρίδιο,  Διαδικασίες, Οδηγίες, Έντυπα κλπ)  και η εφαρμογή τους (Αρχεία) στο σύνολο της εταιρίας βάσει του FSSC 22000.
  • Καταγράφονται αποκλίσεις και ορίζεται από την εταιρία το χρονικό διάστημα που θα γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.
  • Στην συνέχεια διενεργείται η Επιθεώρηση Αξιολόγησης κατά την οποία ελέγχεται το Σύστημα στο σύνολό του καθώς και η ολοκλήρωση των Διορθωτικών Ενεργειών 
  • Εφόσον κατά την Επιθεώρηση Αξιολόγησης δεν καταγραφούν αποκλίσεις από το σύστημα/σχήμα  FSSC 22000 ο Φορέας Πιστοποίησης προχωράει στην έκδοση Πιστοποιητικού.
  • Σε αντίθετη περίπτωση καταγράφονται οι αποκλίσεις/ Μη Συμμορφώσεις  και όταν αυτές αρθούν κατάλληλα προχωράει η Διαδικασία Έκδοσης Πιστοποιητικού.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

MOMENTO DE EMISIÓN Y VALIDEZ DEL CERTIFICADO

 

Εφόσον ολοκληρωθεί με επιτυχία η Επιθεώρηση Αξιολόγησης του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων και υπάρχει θετική εισήγηση από την Ομάδα Επιθεωρητών, εκδίδεται σε σύντομο χρονικό διάστημα το Πιστοποιητικό.

Το Πιστοποιητικό έχει ισχύ τρία χρόνια και για το διάστημα αυτό υποστηρίζεται από δύο ετήσιες Επιθεωρήσεις Επιτήρησης 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Άδεια Λειτουργίας της Εταιρίας και τα συνοδεύοντα αυτή Έγγραφα

1

Άλλες Άδειες που απαιτούνται

2

Οργανωτική Δομή/ Οργανόγραμμα

3

Στόχοι

4

Διαδικασίες

5

Οδηγίες, Εξωτερικά Έγγραφα (π.χ. Σχετική Νομοθεσία)

6

Αρχεία

7
Σχετικά Έγγραφα

Παρακαλώ ανατρέξτε στα επισυνημμένα έγγραφα για περισσότερες πληροφορίες

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Θανάσης Μπλάνας

Θανάσης Μπλάνας

Διευθυντής Πιστοποίησης Τροφίμων - Κτηνίατρος

Tel: +30 2106252495

Direct: *310

Mobile: +30 6973735942

Εκδήλωση ενδιαφέροντος


ΕΙΔΑΤΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ