Πέμπτη 08 Φεβρουαρίου 2024
Newsletter

ΣΧΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το Σχήμα Πιστοποίησης Διαφορετικότητας /Inclusive Workplace έχει ολοκληρωθεί και έχετε τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμείτε, να προχωρήσετε στη διαδικασία αξιολόγησης με στόχο την πιστοποίηση των πολιτικών σας για τη Διαφορετικότητα και την Ένταξη.

Πιο αναλυτικά, η έννοια της Διαφορετικότητας αναφέρεται στη συνύπαρξη ανθρώπων με διαφορετικά γενετικά ή επίκτητα χαρακτηριστικά. Η διαχείριση της διαφορετικότητας σε εργασιακό περιβάλλον είναι η συστηματική πρακτική ενός οργανισμού να αναγνωρίζει και να σέβεται τη διαφορετικότητά του ανθρώπινου δυναμικού του και να επιδιώκει την προαγωγή της με στόχο το συνδυασμό και την αποτελεσματική αξιοποίηση της μοναδικότητας του κάθε ατόμου. Οι βασικοί πυλώνες που συνιστούν τη διαφορετικότητα είναι το φύλο, η ηλικία, το χρώμα/φυλή, η αναπηρία/χρόνια πάθηση, η εθνική /εθνοτική καταγωγή και ο σεξουαλικός προσανατολισμός και ταυτότητα φύλου. Τα ανωτέρω ισχύουν για όλη την ΕΕ.
Παράλληλα, βάσει του Νόμου 4443/2016 προβλέπεται η καταπολέμηση των διακρίσεων, οι οποίες σχετίζονται με τις ταυτότητες που αφορούν φυλή, χρώμα, εθνική ή εθνοτική καταγωγή, γενεαλογικές καταβολές, θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, αναπηρίες ή χρόνιες παθήσεις, ηλικία, οικογενειακή ή κοινωνική κατάσταση, σεξουαλικό προσανατολισμό, ταυτότητα ή χαρακτηριστικά φύλου
Η προαγωγή και διαχείριση της διαφορετικότητας στον χώρο εργασίας αποφέρει σημαντικά οφέλη σε πολλαπλά επίπεδα, όπως αύξηση της αποτελεσματικότητας, ενίσχυση της παραγωγικότητας, βελτίωση και διεύρυνση της εταιρικής φήμης, προσέλκυση και διατήρηση ταλαντούχων επαγγελματιών, διευκόλυνση της πρόσβασης σε νέες αγορές και παροχή υπηρεσιών παγκοσμίου επιπέδου, ενθάρρυνση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας των εργαζομένων και ενδυνάμωση των πολιτιστικών αξιών μέσα στο εργασιακό περιβάλλον.Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ελέγχων και Πιστοποιήσεων (EUROCERT) και το Ινστιτούτο για τη Διαφορετικότητα και την Ενσωμάτωση (D&I), ανέλαβαν την πρωτοβουλία να συνεργασθούν για την ανάπτυξη Σχήματος Πιστοποίησης Διαφορετικότητας.
Το Σχήμα Πιστοποίησης Διαφορετικότητας, βασίζεται στις αρχές του Διεθνούς Προτύπου ISO 30415:2021 “Diversity and Inclusion“ και της Χάρτας Διαφορετικότητας.
Προς τούτο έχει εκπονηθεί Οδηγός Εφαρμογής, ο οποίος περιλαμβάνει τις σχετικές απαιτήσεις, υπό τη μορφή Ερωτηματολογίου, ώστε να είναι ευχερείς, αφενός η κατανόηση και συνακόλουθα η εφαρμογή τους από τις επιχειρήσεις.
Μετά την εφαρμογή των απαιτήσεων αυτών και την υλοποίηση των απαραίτητων δράσεων, θα παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να πιστοποιηθούν, αφού προηγηθεί σχετική αξιολόγηση από ομάδα στελεχών της EUROCERT και του D&I.
Στις επιχειρήσεις, οι οποίες θα αξιολογηθούν επιτυχώς, θα χορηγείται σχετικό Πιστοποιητικό και θα παρέχεται το δικαίωμα χρήσης του Σήματος Διαφορετικότητας.
Τα οφέλη, τα οποία αναμένονται από την εφαρμογή του Σχήματος Πιστοποίησης Διαφορετικότητας, και τη χρήση του Σήματος Διαφορετικότητας, συνοψίζονται ενδεικτικά στα ακόλουθα:
• Οι ενέργειες εσωτερικής εταιρικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, σχετικές με τη διαφορετικότητα και τις διάφορες πτυχές της, υλοποιούνται κατά τρόπο συνεκτικό και με βάση συγκεκριμένες καταγεγραμμένες διαδικασίες
• Η αρχή και η πρακτική της μη διάκρισης σε όλο τον κύκλο ζωής κάθε εργαζομένου στον οργανισμό, είναι απόλυτα ενταγμένες στο πλαίσιο λειτουργίας της επιχείρησης
• Η αποτελεσματική λειτουργία του μηχανισμού πρόληψης περιστατικών διακρίσεων και
αναφοράς
• Ο σεβασμός των εργασιακών δικαιωμάτων, σε συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία, αλλά και τις απαιτήσεις του Σχήματος Πιστοποίησης
• Βελτίωση εργασιακού κλίματος
• Θεσμοθετείται ο Απολογισμός, σε περιοδική βάση, των αποτελεσμάτων των πρακτικών και των δράσεων
• Με την χρήση του Σήματος Διαφορετικότητας, σε έντυπα, καμπάνιες, διαφημίσεις, εκδηλώσεις κλπ. επικοινωνείται και προωθείται η δέσμευση της επιχείρησης προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη
• Βελτίωση επίδοσης σε θέματα βιωσιμότητας και κριτηρίων ESG
• Πιστοποίηση με ένα καινοτόμο και πρωτοποριακό Σχήμα


Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφόρηση, αναφορικά με τη διαδικασία Πιστοποίησης του Σχήματος Διαφορετικότητας και την απόκτηση του Σήματος Διαφορετικότητας.