spinner

W o r l d L e a d e r C e r t i f i c a t i o n

860
0
Ευχαριστημένοι
Πελάτες
17
0
Συνεργαζόμενες
Χώρες
903
0
Αναγνωρισμένα
Πιστοποιητικά
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ISO 22301:2012?
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ISO 22301:2012?

Το ISO 22301:2012 είναι ένα διεθνές πρότυπο το οποίο προδιαγράφει τις απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί ένα αποτελεσματικό Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (ΣΔΕΣ). Δίνεται έμφαση στην οργανωτική ικανότητα επανάκαμψης, δηλαδή την ικανότητα του οργανισμού να προλαμβάνει δυσλειτουργίες και να προστατεύεται από τις συνέπειες
πιθανών εξαιρετικών γεγονότων , όπως η πυρκαγιά, ο σεισμός, μία αποτυχία του πληροφορικού του συστήματος, ή ακόμη και μια απεργία και να συνεχίσει, μετά από ένα τέτοιο περιστατικό, να παρέχει τα προϊόντα του ή τις υπηρεσίες του στη βάση προκαθορισμένου επιπέδου.

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

Αυτό το πρότυπο μπορεί να εφαρμόσει κάθε οργανισμός, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή την δραστηριότητά του, ο οποίος επιθυμεί να αποδεικνύει στους πελάτες, στους συνεργάτες, στους προμηθευτές ή στους μετόχους, την αποτελεσματικότητα του στη διαχείριση της επιχειρησιακής του συνέχειας.
Όλοι οι μεγάλοι οργανισμοί, τράπεζες, τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, πάροχοι ενέργειας, γνωστές εταιρείες πληροφορικής, αναζητούν σήμερα βελτίωση στην οργανωτική τους ικανότητα επανάκαμψης, με την ανάπτυξη διαδικασιών και εργαλείων επιχειρησιακής συνέχειας, και ως εκ τούτου απαιτούν το ίδιο από τους προμηθευτές τους. Επιπλέον, τα κριτήρια αυτά όλο και ποιο συχνά εισάγονται σε δημόσιους ή ιδιωτικά διαγωνισμούς.

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΔΕΣ με βάση το ISO 22301:2012
  • Το Σύστημα Διαχείρισης της Επιχειρησιακής Συνέχειας (ΣΔΕΣ):
  • Βοηθά τον οργανισμό να εντοπίζει τυχόν κινδύνους απειλές και τις συνακόλουθες επιπτώσεις στην επιχειρηματική του λειτουργία.
  • Καθορίζει τις οικονομικές επιπτώσεις στον οργανισμού σε περίπτωση αποδιοργανωτικού περιστατικού, μέσω της εφαρμογής Ανάλυση των Επιπτώσεων στην Επιχείρηση (BIA).
  • Βοηθά τον οργανισμό να εγκαθιδρύσει μια στρατηγική Επιχειρησιακής Συνέχειας.
  • Επιτρέπει στον οργανισμό να εκπονήσει ένα Σχέδιο Ανάκαμψης από Καταστροφή (DRP), προσδιορίζοντας τους μηχανισμούς που θα ενεργοποιηθούν σε περίπτωση αποδιοργανωτικού περιστατικού.
  • Παρέχει στον οργανισμό ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ιδίως σε δραστηριότητες όπου η συνέχεια και η αντοχή είναι τα καθοριστικά κριτήρια.
ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΔΕΣ με βάση το ISO 22301:2012

ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΙΣΧΥΣ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΣΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO 22301:2012

Με την ολοκλήρωση επιτυχούς επιθεώρησης πιστοποίησης του Συστήματος Επιχειρησιακής Συνέχειας του οργανισμού ακολουθεί σύντομα η έκδοση του πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό ισχύει για τρία συνεχή χρόνια κατά την διάρκεια των οποίων θα πραγματοποιηθούν δύο ετήσιες επιτηρήσεις.

ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΤΗΝ EUROCERT S.A.

  • Διότι είμαστε διαπιστευμένοι από το Ελληνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ - Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης), μέλος του ΕΑ-MLA και IAF. Ως εκ τούτου, σας παρέχουμε διεθνώς αναγνωρισμένα πιστοποιητικά.
  • Διότι διαθέτουμε ικανό και έμπειρο προσωπικό και συνεργάτες, οι οποίοι ως επιθεωρητές ελεγκτές ή / και τεχνικοί εμπειρογνώμονες διενεργούν επιθεωρήσεις ελέγχους υψηλής προστιθέμενης αξίας για την εταιρεία σας.
  • Διότι αξιολογούμε τις εκθέσεις επιθεώρησης, παρακολουθούμε την μακροχρόνια βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της εταιρείας σας, σχεδιάζουμε και προσαρμόζουμε τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους και σας κρατάμε ενήμερους για οποιαδήποτε εξέλιξη σχετικά με τις δραστηριότητές σας
  • Διότι η διαπίστευση μας, καλύπτει τα περισσότερα πρότυπα και τα προϊόντα και ως εκ τούτου παρέχει συνδυασμένες υπηρεσίες με αποτέλεσμα ανταγωνιστικές τιμές
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Νίκος Σηφάκης

Νίκος Σηφάκης

Υποδιευθυντής Πιστοποίησης Τομέας Αειφορίας - Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, ΜΒΑ

Tel: +30 2106252495

Direct: *331

Mobile: +30 6970100881

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Σχετικά Έγγραφα

Παρακαλώ ανατρέξτε στα επισυνημμένα έγγραφα για περισσότερες πληροφορίες


ΕΙΔΑΤΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ