Πέμπτη 08 Φεβρουαρίου 2024
Newsletter

EUROCERT: ΝΕΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΗΣ EUROCERT ΠΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΟΤΑ)

Η παγκόσμια κοινότητα αναγνωρίζει ολοένα και περισσότερο την ανάγκη ανάληψης δράσης για το κλίμα. Η επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050 αποτελεί πλέον δέσμευση για περισσότερες από 130 χώρες, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει αυτό τον στόχο με τον Ευρωπαϊκό Κλιματικό Νόμο από τον Ιούλιο του 2021. Στο πλαίσιο αυτό, πέρα από τον μακροπρόθεσμο στόχο για κλιματική ουδετερότητα το 2050, έχουν υιοθετηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενδιάμεσοι στόχοι μείωσης των εκπομπών κατά 55% ως το 2030 και κατά 80% ως το 2040.
Ο Εθνικός Κλιματικός Νόμος (Ν. 4936/2022) θέτει τις βάσεις ενός δομημένου πλαισίου για την επίτευξη των σχετικών εθνικών και των ευρωπαϊκών στόχων και τη διασφάλιση της σταδιακής μετάβασης της χώρας στην κλιματική ουδετερότητα, ως το 2050 με περιβαλλοντικά βιώσιμο, κοινωνικά δίκαιο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Με σκοπό την επίτευξη των παραπάνω στόχων ο Εθνικός Κλιματικός Νόμος καθορίζει το πλαίσιο για τον προσδιορισμό, τη μέτρηση και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε μια ευρεία γκάμα οικονομικών δραστηριοτήτων.
Βασικές διευθετήσεις του Νόμου, αναφορικά με τους ΟΤΑ, είναι οι ακόλουθες:

• Έως την 31η Μαρτίου 2023 κάθε Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α΄ βαθμού υποχρεούται να καταρτίσει Δημοτικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ). Το ΔηΣΜΕ υπολογίζει το ανθρακικό αποτύπωμα, διερευνά, προσδιορίζει και ιεραρχεί τεκμηριωμένα τα απαραίτητα μέτρα και τις δράσεις για τη μείωση των εκπομπών του οικείου ΟΤΑ, είναι συμβατό με τους στόχους και τις πολιτικές του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), και αναθεωρείται τουλάχιστον ανά πενταετία.

• Ειδικότερα το ΔηΣΜΕ:
α) περιλαμβάνει αναλυτική απογραφή (με έτος βάσης το 2019) των ενεργειακών καταναλώσεων και των εκπομπών για τα κτίρια, τις κοινωφελείς εγκαταστάσεις, ιδίως για θέματα αθλητισμού, πολιτισμού, φωτισμού δημοτικών οδών και κοινόχρηστων χώρων, καθώς και τις δημοτικές εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης και τα δημοτικά οχήματα.
β) λαμβάνει υπόψη του το Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων
γ) θέτει στόχο μείωσης των καθαρών εκπομπών κατ’ ελάχιστον 10% για το έτος 2025 και 30% για το έτος 2030, συγκριτικά με το έτος βάσης 2019.

• Η πρόοδος εφαρμογής του ΔηΣΜΕ παρακολουθείται ετησίως με Τεχνική Έκθεση προόδου, η οποία συντάσσεται έως την 31η Μαρτίου του επόμενου έτους από τον ενεργειακό υπεύθυνο. Η Τεχνική Έκθεση προόδου μπορεί να ανατίθεται μέσω δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών και σε οικονομικό φορέα (εξωτερικό σύμβουλο) με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του ΟΤΑ Α΄ βαθμού. Τα ΔηΣΜΕ και οι Τεχνικές Εκθέσεις προόδου, αναρτώνται σε δημόσια προσβάσιμη ηλεκτρονική βάση δεδομένων, την οποία υλοποιεί και λειτουργεί ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ).

Ο υπολογισμός του ανθρακικού αποτυπώματος, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, γίνεται σύμφωνα με το Πρότυπο «2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories», ή εναλλακτικά, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο «ISO 14064-1:2018», κατηγορίας 1 και 2.
Από την 1η Ιανουαρίου 2024 η εκπόνηση του ΔηΣΜΕ και οι επικαιροποιήσεις του, αποτελούν προϋπόθεση για την αξιολόγηση προτάσεων των ΟΤΑ Α’ βαθμού, σχετικά με την υλοποίηση προγραμμάτων μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής.

Η πραγματοποίηση των ελέγχων των εγκαταστάσεων και η επαλήθευση του ανθρακικού αποτυπώματος, πρέπει να ανατίθεται από τον ΟΤΑ, σε επαληθευτή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο είναι επίσημα αναγνωρισμένο.

Η EUROCERT, είναι Ελληνικός ανεξάρτητος φορέας πιστοποίησης, διαπιστευμένος από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), για τη διενέργεια επαληθεύσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 14064-1, συμπεριλαμβανομένων και των απαιτήσεων για τους επαληθευτές, όπως ορίζονται στον Εθνικό Κλιματικό Νόμο. Επιπλέον, διαθέτει πολυετή εμπειρία σε διεθνές επίπεδο, αναφορικά με πιστοποιήσεις Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και με επαληθεύσεις Εκθέσεων Ανθρακικού Αποτυπώματος (τόσο στον υποχρεωτικό τομέα σύμφωνα με το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (EU-ETS), όσο και με βάση το Διεθνές Πρότυπο ISO 14064-1.
Ως εκ τούτου αποτελεί για τους ΟΤΑ, έναν από τους πλέον έμπειρους και αξιόπιστους Φορείς Επαλήθευσης, για την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Εθνικού Κλιματικού Νόμου, έχοντας μέχρι σήμερα υλοποιήσει επαληθεύσεις σε πολύ μεγάλο αριθμό σημαντικών επιχειρήσεων (παρατίθεται συνημμένα ενδεικτική λίστα).

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο, καθώς και τις διαδικασίες επαλήθευσης, μπορείτε να απευθυνθείτε:
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο, καθώς και τις διαδικασίες επαλήθευσης, μπορείτε να απευθυνθείτε:
κος Νικόλαος Σηφάκης, Υποδιευθυντής Πιστοποίησης
Τηλ. +30 2106252495 (εσ.:*331), e-mail: [email protected]