spinner

W o r l d L e a d e r C e r t i f i c a t i o n

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ALUMINIUM STEWARDSHIP INITIATIVE (ASI)

Το Aluminium Stewardship Initiative (ASI) είναι ένας παγκόσμιος μη κερδοσκοπικός οργανισμός τυποποίησης και πιστοποίησης που φέρνει κοντά παραγωγούς, χρήστες και ενδιαφερόμενους στην αλυσίδα αξίας αλουμινίου με τη δέσμευση να μεγιστοποιήσει τη συμβολή του αλουμινίου σε μια βιώσιμη κοινωνία. Αυτή η πιστοποίηση στοχεύει στη συνεργασία από κοινού υπεύθυνη παραγωγή, προμήθεια και διαχείριση αλουμινίου.

Το ASI Performance Standard καθορίζει αρχές και κριτήρια περιβαλλοντικής, κοινωνικής και διακυβέρνησης, με στόχο την αντιμετώπιση ζητημάτων αειφορίας στην αλυσίδα αξίας αλουμινίου.

Το ASI Chain of Custody Standard καθορίζει τις απαιτήσεις για την δημιουργίας μίας αλυσίδας επιμέλειας των υλικών, συμπεριλαμβανομένου του πιστοποιημένου κατά ASI αλουμινίου, το οποίο παράγεται και υποβάλλεται σε επεξεργασία μέσω της αλυσίδας αξίας σε διάφορους μεταγενέστερους τομείς.

Οι διαπιστευμένοι φορείς πιστοποίησης, εγκεκριμένοι από τον οργανισμό ASI είναι υπεύθυνοι για τη διενέργεια ανεξάρτητων ελέγχων τρίτου μέρους για την πιστοποίηση των μελών σύμφωνα με τα πρότυπα ASI.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ALUMINIUM STEWARDSHIP INITIATIVE (ASI), επισκεφθείτε τον ακόλουθο ιστότοπο: https://aluminium-stewardship.org/

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ALUMINIUM STEWARDSHIP INITIATIVE (ASI)
ΠΟΙΟΝ ΑΦΟΡΑ

Τα πρότυπα της ASI εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της παραγωγής και του μετασχηματισμού του αλουμινίου: εξόρυξη βωξίτη, επεξεργασία αλουμίνας, παραγωγή πρωτογενούς αλουμινίου, παραγωγή ενδιάμεσων προϊόντων (έλαση, εξώθηση, σφυρηλάτηση και χύτευση), μετατροπή υλικών και εκ νέου τήξη ανακυκλωμένων απορριμμάτων, καθώς και κριτήρια διαχείρισης υλικών που σχετίζονται με μεταγενέστερους χρήστες αλουμινίου.

ΟΦΕΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ASI
ΟΦΕΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ASI

Τα πρότυπα ASI Performance standard and Chain of Custody standard προσφέρουν τα ακόλουθα οφέλη στις επιχειρήσεις που τα εφαρμόζουν:

 • επιτρέπουν στη βιομηχανία αλουμινίου να επιδείξει υπευθυνότητα και να παρέχει ανεξάρτητη και αξιόπιστη διασφάλιση επίδοσης
 • ενισχύουν και προωθούν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των ενδιαφερόμενων μερών στα προϊόντα αλουμινίου
 • οδηγούν σε μείωση των κινδύνων για τη φήμη της εταιρίας αναφορικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν τον κλάδο του αλουμινίου
 • υποστηρίζουν την αντιμετώπιση των εκφρασμένων αναγκών των βιομηχανικών χρηστών και των καταναλωτών για υπεύθυνη προμήθεια αλουμινίου
 • παρέχουν ένα πλαίσιο για τον καθορισμό μιας γραμμής βάσης για την βιωσιμότητα και την περαιτέρω βελτίωση
 • παρέχουν τη δυνατότητα για την μείωση και τον μετριασμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • δίνουν τη δυνατότητα για βελτιώσεις στην αλυσίδα αξίας
 • οδηγούν σε εξοικονόμηση οικονομικών πόρων βελτιώνοντας συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς δείκτες (π.χ. ενεργειακή απόδοση)
 • παρέχουν τη δυνατότητα να αποδείξουν και να κοινοποιήσουν την περιβαλλοντική υπεροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών τους
 • δίνουν τη δυνατότητα να αποδεικνύουν ότι πληρούν τις απαιτήσεις των πελατών και κατ’ επέκταση οδηγούν σε αύξηση της φήμη τους.
ΒΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ASI

Ακολουθούνται τα ακόλουθα βήματα:

Βήμα 1: Αυτοαξιολόγηση

 • Στάδιο προετοιμασίας για την επιθεώρηση πιστοποίησης
 • Διενεργείται από το Μέλος σύμφωνα με το καθορισμένο Πεδίο Πιστοποίησης

Βήμα 2: Επιθεώρηση πιστοποίησης

 • Πραγματοποιείται από διαπιστευμένο ASI ελεγκτή
 • Αξιολόγηση της συμμόρφωσης βάσει κινδύνου

Βήμα 3: Έκθεση επιθεώρησης

 • Ο ελεγκτής καταρτίζει έκθεση ελέγχου για τον ASI και για το μέλος
 • Το μέλος εφαρμόζει διορθωτικές ενέργειες, όπου απαιτείται
 • Όπου επιτυγχάνεται η πιστοποίηση, ξεκινά το Βήμα 4

Βήμα 4: Έκδοση Πιστοποιητικού

 • Ο ASI ελέγχει την έκθεση επιθεώρησης για την σαφήνεια και την πληρότητα της
 • Ο ASI εκδίδει το Πιστοποιητικό και ενημερώνει τον ιστότοπο του

Βήμα 5: Περιοδικές επιτηρήσεις

 • Οι έλεγχοι επιτήρησης και επαναπιστοποίησης διενεργούνται κατά τη διάρκεια ή στο τέλος της περιόδου πιστοποίησης
 • Πραγματοποιείται επαλήθευση της συνεχούς συμμόρφωσης ή / και εκτίμηση των αναγνωρισμένων κινδύνων
ΒΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ASI
ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΤΗ EUROCERT

Η EUROCERT είναι ένας Ελληνικός Ανεξάρτητος Φορέας Πιστοποίησης διαπιστευμένος από Ελληνικούς και Διεθνείς Φορείς Διαπίστευσης με δραστηριότητες σε περισσότερες από 30 χώρες παγκοσμίως. Η Eurocert διαθέτει ελεγκτές υψηλής κατάρτισης με μεγάλη εμπειρία και εμπειρία στον τομέα τους. Συγκεκριμένα, το EUROCERT είναι ένας εγκεκριμένος από τον ASI οργανισμός πιστοποίησης που κατέχει υψηλό επίπεδο ικανότητας και εμπειρίας στις πιστοποιήσεις προτύπων αειφορίας, ιδίως ISO 14001, EMAS, ISO 14064, ISCC EU, SA8000, SMETA, GRI, ISO 26000, EU-ETS κ.λ.π.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Νίκος Σηφάκης

Νίκος Σηφάκης

Υποδιευθυντής Πιστοποίησης Τομέας Αειφορίας - Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, ΜΒΑ

Tel: +30 2106252495

Direct: *331

Mobile: +30 6970100881

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Σχετικά Έγγραφα

Παρακαλώ ανατρέξτε στα επισυνημμένα έγγραφα για περισσότερες πληροφορίες


ΕΙΔΑΤΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ