spinner

W o r l d L e a d e r C e r t i f i c a t i o n

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ IFS ESG Check

To IFS ESG Check είναι εργαλείο επαλήθευσης για την αξιολόγηση συστημάτων διαχείρισης βιωσιμότητας. Βασίζεται σε μια ευέλικτη αρθρωτή προσέγγιση. Μπορεί να συνδυαστεί με διαφορετικές ενότητες ή να υλοποιηθεί μόνο του. Οι εταιρείες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ διαφορετικών εθελοντικών ενοτήτων για να επικεντρωθούν σε μεμονωμένους κινδύνους της εφοδιαστικής αλυσίδας (π.χ. κινδύνους που σχετίζονται με εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, σπατάλη τροφίμων, λειψυδρία, κινδύνους που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα κ.λπ.) Η ενότητα για το αποτύπωμα άνθρακα είναι επί του παρόντος το μόνο πρόσθετο. Σύντομα θα ακολουθήσουν και άλλες ενότητες για άλλα θέματα.

Η επιθεώρηση ESG είναι πάντα το σημείο εκκίνησης για τις εταιρείες, ανεξάρτητα από τις επιλεγμένες ενότητες. Περιέχει έντεκα απαιτήσεις και μια λίστα με υποχρεωτικές ερωτήσεις που πρέπει να συμπληρώσει η εταιρεία πριν πραγματοποιήσει τον έλεγχο (αυτοαξιολόγηση). Οι πληροφορίες που παρέχει η εταιρεία σε αυτήν την αυτοαξιολόγηση επαληθεύονται τουλάχιστον ετησίως από ανεξάρτητο τρίτο μέρος. Η επαλήθευση διασφαλίζει ότι η επιθεώρηση ESG αντιπροσωπεύει την πραγματική πρόοδο που έχει σημειωθεί από την εταιρεία.

Το IFS ESG Check

Είναι προσαρμοσμένο σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να ενσωματώσουν τις αρχές ESG στην επιχειρηματική τους στρατηγική και να βελτιώνουν συνεχώς το σύστημα διαχείρισης βιωσιμότητας. Η επιθεώρηση IFS ESG μπορεί να εφαρμοστεί σε εταιρείες που έχουν ήδη πιστοποίηση IFS ή μπορεί να γίνει ως αυτόνομο πρότυπο για εταιρείες που δεν διαθέτουν πιστοποίηση IFS.

Ειδικότερα, οι εταιρείες που είναι ήδη πιστοποιημένες με IFS θα επωφεληθούν από την εφαρμογή της επιθεώρησης ESG, καθώς η επαλήθευση μπορεί να πραγματοποιηθεί απευθείας μετά από επιθεώρηση IFS (π.χ. IFS Food, PACsecure ή HPC), αν είναι επιθυμητό. Η επαλήθευση μπορεί να πραγματοποιηθεί επιτόπου ή εξ αποστάσεως.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΕΙΝΑ

Οδηγίες για τη δημιουργία και τη διατήρηση ενός συστήματος διαχείρισης βιωσιμότητας

1

Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις βιωσιμότητας του λιανεμπορίου, πελάτων, τραπεζών, κτλ

2

Αυξημένη εμπιστοσύνη μεταξύ των επιχειρηματικών εταίρων και των πελατών, εξωτερική επιβεβαίωση από διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα, κλίμακα αξιολόγησης εταιρικής αξίας

3

Συνεχής βελτίωση αποτελεσμάτων χρόνο με το χρόνο, Απλή αξιολόγηση και εύχρηστο εργαλείο για τον έλεγχο του επιπέδου ωριμότητας μιας εταιρείας όσον αφορά τη βιωσιμότητα

4

Προετοιμασία για το εξελισσόμενο νομικό τοπίο σχετικά με τις αρχές του περιβάλλοντος, της κοινωνικής και της διακυβέρνησης (ESG)

5

Αποτελεί μια υγιή βάση για την είσοδο σε πιο ολοκληρωμένα συστήματα αξιολόγησης της βιωσιμότητας.

6

Διαθέσιμες πληροφορίες και τεκμηρίωση όταν το ζητήσουν οι πελάτες ή οι κυβερνητικοί οργανισμοί

7

Οι μεγάλες εταιρείες λιανικής αναγνωρίζουν το ESG Check ως εργαλείο

8

Τα κριτήρια που επηρεάζουν την «αξία» μιας επιχείρησης είναι

Οι ενέργειές της προς το Περιβάλλον, η στάση της προς την Κοινωνία, και η Εταιρική Διακυβέρνηση που εφαρμόζει. Αυτό ακριβώς είναι το τρίπτυχο του ESG (Environmental, Social and corporate Governance). Η αειφορία και η ενσωμάτωση των αρχών ESG στις επιχειρηματικές στρατηγικές αποτελούν ολοένα και πιο θεμελιώδη στοιχεία για την επιχειρηματική επιτυχία. Οι πελάτες, οι καταναλωτές και όλοι οι ενδιαφερόμενοι αναμένουν μεγαλύτερη διαφάνεια από τους λιανεμπόριο και τους προμηθευτές στα θέματα αυτά.

Το IFS έκδωσε το IFS ESG Check, μια νέα επικυρωμένη αυτοαξιολόγηση για συστήματα διαχείρισης βιωσιμότητας, το οποίο μπορεί να επαληθευτεί κατά τον έλεγχο πιστοποίησης. Η φόρμα αυτοαξιολόγησης IFS ESG δίνει πληροφορίες σχετικά με τους τομείς ESG που μια εταιρία είναι ήδη ισχυρή και σε ποιους τομείς έχει την ευκαιρία να αναπτυχθεί.

Η έκθεση επαλήθευσης από έναν επιθεωρητή IFS είναι μια έκθεση IFS ESG που οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν προς εσωτερικούς και εξωτερικούς ενδιαφερόμενους. Η επιθεώρηση IFS ESG μπορεί να γίνει ταυτόχρονα με μία υπάρχουσα επιθεώρηση IFS ή μπορεί να γίνει ανεξάρτητα. Είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής της διαπίστευσης. Δεν απαιτείται να είναι πιστοποιημένη η εταιρία για κάποιο σύστημα IFS.

Η επιθεώρηση IFS ESG περιλαμβάνει δύο ενότητες, μια γενική επιθεώρηση ESG και μια επιθεώρηση ανθρακικού αποτυπώματος
Η επιθεώρηση IFS ESG περιλαμβάνει δύο ενότητες, μια γενική επιθεώρηση ESG και μια επιθεώρηση ανθρακικού αποτυπώματος

Βασική Ενότητα: επικεντρώνεται στην εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης βιωσιμότητας και λαμβάνει υπόψη την πολιτική βιωσιμότητας της εταιρείας, τη δέσμευση των ανώτερων στελεχών στους στόχους βιωσιμότητας και την κατάλληλη δομή. Πρόσθετη εθελοντική ενότητα: οι εταιρείες μπορούν να αξιολογούν το σύστημα διαχείρισης αποτυπώματος άνθρακα και να υπολογίζουν τη σχετική αξία τους.

Η εταιρεία όταν ολοκληρώσει την αυτοαξιολόγηση του IFS ESG Check, αυτή μπορεί εθελοντικά να επαληθευτεί από έναν επιθεωρητή EUROCERT επιτόπου ή εξ αποστάσεως. Μπορεί να συνδυαστεί με την επιθεώρησης πιστοποίησης IFS Food/Broker/Logistics.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΗΝ EUROCERT
 • Όλες οι επιθεωρήσεις IFS από έναν φορέα πιστοποίησης
 • Διαπιστευμένος φορέας για IFS UKAS (Cert. No.180 – B)
 • Υψηλή εμπειρία στον κλάδο και γνώση των εγκεκριμένων επιθεωρητών.
 • Προσωπικό και αρμόδια άτομα επικοινωνίας.
 • Υψηλό επίπεδο λύσεων και προσανατολισμός προς τον πελάτη.
 • Διατμηματική συνεργασία με εγκεκριμένους επιθεωρητές περιβάλλοντος και κοινωνικής ευθύνης
 • Εκπαίδευση

Η έκθεση κοινοποιείται στην ιστοσελίδα IFS. Η διάρκεια ισχύος της βεβαίωσης IFS ESG ανέρχεται σε 12 μήνες. Το αποτέλεσμα του ελέγχου IFS ESG δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα άλλων πιστοποιητικών IFS που κατέχει η εταιρεία.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΗΝ EUROCERT

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

 • Συμπλήρωση φόρμας αυτοαξιολόγησης IFS ESG από την εταιρία. Η εταιρεία πρέπει να συμπληρώσει μια αυτοαξιολόγηση και σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να ασχοληθεί εντατικά με πολλές πτυχές της βιωσιμότητας και της εφαρμογής τους στην εταιρεία. Η συμπληρωμένη λίστα πρέπει να αποσταλεί στον επιθεωρητή τουλάχιστον δεκατέσσερις ημέρες πριν από τον έλεγχο επαλήθευσης. Σημείωση: Όσο πιο διεξοδικά συμπληρώνεται η λίστα, τόσο πιο γρήγορα μπορεί να πραγματοποιηθεί η επαλήθευση.
 • Εάν η εταιρεία έχει επιλέξει τη φάση αποτυπώματος άνθρακα, ο υπολογισμός του αποτυπώματος άνθρακα πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν από τον έλεγχο επαλήθευσης.
 • Προσκόμιση της Αίτησης Πιστοποίησης από την ενδιαφερόμενη εταιρεία στην γραμματεία της EUROCERT
 • Καθορισμός κοινώς συμφωνημένης ημερομηνίας διεξαγωγής της επιθεώρησης.
 • Προσκόμιση μελέτης αυτοαξιολόγησης-συμπεράσματα ώστε να ανασκοπηθούν από τους επιθεωρητές.
 • Αποστολή προγράμματος επιθεώρησης στην επιχείρηση. Η διάρκεια της επιθεώρησης καθορίζεται από το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των διεργασιών και των προϊόντων της επιχείρησης και είναι 2 με 4 ώρες
 • Διενέργεια επιθεώρησης. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου επαλήθευσης, ο επιθεωρητής θα εξετάσει την τεκμηρίωση και τα δεδομένα που παρουσιάζονται στην αυτοαξιολόγηση.
 • Αποστολή Προκαταρκτικής Έκθεσης στην επιχείρηση, στην οποία καλείται να συμπληρώσει το Action Plan εντός 4 εβδομάδων. Το αποτέλεσμα εκφράζονται σε μονάδες. Ο συνολικός αριθμός πόντων καταλήγει σε μια τελική βαθμολογία, που κυμαίνεται από το Α έως το Ε, αντικατοπτρίζοντας τελικό αποτέλεσμα: αρχάριους, μεσαίους, προχωρημένους.. Τα αποτελέσματα στις διάφορες ενότητες του IFS ESG Check είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους. Τα αποτελέσματα του ελέγχου IFS ESG δεν επηρεάζουν άλλα πιστοποιητικά IFS. Στη καταληκτική συνάντηση ο επιθεωρητής εξηγεί τα συμπεράσματα.
 • Η επιθεώρηση επαλήθευσης και τα αποτελέσματά του αξιολογούνται από το ανεξάρτητο συμβούλιο πιστοποίησης της EUROCERT, το οποίο αποφασίζει για την έκδοση της επιστολής επιβεβαίωσης.
 • Λήψη του Action Plan από το φορέα πιστοποίησης, έκδοση του Final Report και της βεβαίωσης επαλήθευσης.
 • Αποστολή βεβαίωσης και έκθεσης στην επιχείρηση.
The IFS ESG Check documents

Περιλαμβάνουν το πρωτόκολλο, τη λίστα ελέγχου, τις Οδηγίες και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα κατάρτισης είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του IFS.

Σε αντίθεση με τα πρότυπα IFS, η επιθεώρηση IFS ESG δε συνεπάγεται κυρώσεις για τις πιστοποιημένες εταιρείες. Η βαθμολογία προορίζεται μόνο για να δείξει πού βρίσκεται η εταιρία στη διαχείριση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διακυβέρνησης πτυχών, ώστε να μπορεί να αποφασίσει τα επόμενα βήματα στην πορεία προς τη βιωσιμότητα και σε ποιους τομείς θέλει να βελτιωθεί. Κάθε εταιρεία λαμβάνει μια βεβαίωση η οποία αναρτάται στη βάση IFS και δύναται να χρησιμοποιηθεί το προβλεπόμενο λογότυπο.

Σχετικά Έγγραφα

Παρακαλώ ανατρέξτε στα επισυνημμένα έγγραφα για περισσότερες πληροφορίες

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Θανάσης Μπλάνας

Θανάσης Μπλάνας

Διευθυντής Πιστοποίησης Τροφίμων - Κτηνίατρος

Tel: +30 2106252495

Direct: *310

Mobile: +30 6973735942

Εκδήλωση ενδιαφέροντος


ΕΙΔΑΤΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ