Τετάρτη 07 Φεβρουαρίου 2024
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

EUROCERT: Ανέλαβε την πιστοποίηση των συστημάτων περιβαλλοντικής και ενεργειακής διαχείρισης της εταιρίας INTERTRADE

Η EUROCERT ολοκλήρωσε πρόσφατα με επιτυχία την αρχική πιστοποίηση των συστημάτων περιβαλλοντικής και ενεργειακής διαχείρισης, της εταιρείας INTERTRADE Α.Ε., σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων ISO 14001:2015 και ISO 50001:2018, αντίστοιχα.
Το Πρότυπο ISO 50001, προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για τη δημιουργία Συστήματος Διαχείρισης της ενέργειας σε μια επιχείρηση και εστιάζει στον εντοπισμό των ευκαιριών ενεργειακής βελτίωσης και στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.
Η εταιρία INTERTRADE, τόσο με το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, με βάση το Πρότυπο ISO 14001, όσο και με το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας, με βάση το Πρότυπο ISO 50001 τα οποία εφαρμόζει και έχουν πιστοποιηθεί από τη EUROCERT, αποδεικνύει τη συμβολή της στην παγκόσμια προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος και την αποδοτική χρήση της ενέργειας.
Η EUROCERT, ως διαπιστευμένος Φορέας Πιστοποίησης στην Ελλάδα από το Ε.ΣΥ.Δ. για τα πρότυπα ISO 14001 και ISO 50001, σε συνδυασμό με το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό της, διεκπεραιώνει πλήρως την Πιστοποίηση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ενέργειας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ορθολογική αξιοποίηση φυσικών πόρων, τη λήψη αναγκαίων μέτρων για την εξοικονόμηση ενέργειας και τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος από επιχειρήσεις και φορείς.