spinner

W o r l d L e a d e r C e r t i f i c a t i o n

Ο ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΥΧΝΟ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

Αποτελεί σύνθετο φαινόμενο και περιλαμβάνει τόσο τον εκφοβισμό με χρήση σωματικής βίας, όσο και το συναισθηματικό εκφοβισμό. Το φαινόμενο παίρνει ολοένα μεγαλύτερες διαστάσεις λόγω της ταχείας ανάπτυξης του εκφοβισμού στο διαδίκτυο (Cyberbullying) και του εκφοβισμού στις σχέσεις εν γένει, ενώ καμία κοινωνία δεν είναι απαλλαγμένη από αυτό το πρόβλημα, ανεξάρτητα από το επίπεδο του συστήματος εκπαίδευσης ή κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης. Οι δυσμενείς συνέπειες του φαινομένου έχουν πολλές προεκτάσεις, από τη φυσική και συναισθηματική υγεία των ανηλίκων μέχρι την ποιότητα της εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα επιφέρει σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό κόστος.

Ο ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΥΧΝΟ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ EANCERT
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ EANCERT

Το Πρότυπο EANCERT καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ενός Συστήματος Διαχείρισης για την καταπολέμηση του εκφοβισμού και της βίας από τις οργανωμένες δομές εκπαίδευσης ανηλίκων, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη, αλλά και τη συνεχή βελτίωση. Εκπονήθηκε από κοινού από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά του Εκφοβισμού, European Antibullying Network (EAN), ιδρυτικό μέλος του οποίου στην Ελλάδα είναι το “Χαμόγελο του Παιδιού”, το οποίο προεδρεύει και συντονίζει το Δίκτυο, και την EUROCERT, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό τη συνεργασία επιστημόνων με γνώση στο αντικείμενο του εκφοβισμού, με ειδικούς σε θέματα αξιολόγησης και πιστοποίησης. Αποτελεί Πρότυπο προαιρετικής εφαρμογής για τυπικές και άτυπες δομές εκπαίδευσης ανηλίκων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Το Α’ μέρος του προτύπου περιλαμβάνει διεξοδική αναφορά στις κρίσιμες παραμέτρους του προβλήματος του εκφοβισμού, ενώ στο Β’ μέρος καθορίζονται οι απαιτήσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης.

ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ
 • Πλαίσιο λειτουργίας της Οργανωμένης Δομής και των εμπλεκόμενων μερών
 • Περιεχόμενο του συστήματος διαχείρισης και γραπτή τεκμηρίωση
 • Καθορισμός των ρόλων, υπευθυνοτήτων και δεσμεύσεων
 • Καθορισμός του πλαισίου της Πρόληψης
 • Καθορισμός του πλαισίου Διαχείρισης των περιστατικών εκφοβισμού και βίας
 • Καθορισμός του πλαισίου Αξιολόγησης των επιδόσεων του Συστήματος Διαχείρισης και συνεχούς βελτίωσής του
ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ
ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EANCERT ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ

Δημιουργία ασφαλών προϋποθέσεων για την καταπολέμηση και την ελαχιστοποίηση της εμφάνισης του φαινομένου του εκφοβισμού και της βίας ανηλίκων

1

Δημιουργία κλίματος αξιοπιστίας από τη δέσμευση της Οργανωμένης Δομής να εφαρμόσει ένα Σύστημα Διαχείρισης της καταπολέμησης του εκφοβισμού και της βίας

2

Πρόκειται για ένα καινοτόμο εργαλείο πανευρωπαϊκής εμβέλειας και προβολής, καθώς έχει ενιαία εφαρμογή στις χώρες-μέλη του EAN

3

Παρέχεται η δυνατότητα στην Οργανωμένη Δομή, να επικοινωνεί μέσω αναγνωρίσιμου και ενιαίου, σε μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών χωρών, Σήματος, την πιστοποιημένη εφαρμογή μέτρων κατά του εκφοβισμού και της βίας ανηλίκων

4

Παροχή απόδειξης προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (μαθητές, γονείς, κοινωνία), ότι η δομή έχει λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την αποφυγή περιστατικών εκφοβισμού

5

Κινητοποίηση, εκπαίδευση και ενεργός συμμετοχή του προσωπικού και των ανηλίκων

6

Ακόμη και στην περίπτωση διερεύνησης ενός περιστατικού εκφοβισμού, παρέχει απόδειξη προς τα ενδιαφερόμενα μέρη, ότι η επιχείρηση είχε λάβει μέτρα για την αποφυγή της

7
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
 • Αίτηση πιστοποίησης & αρχική ενημέρωση από EUROCERT & EAN (για την Ελλάδα από “ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ”)
 • Εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης από την Οργανωμένη Δομή
 • Αρχική ανασκόπηση τεκμηρίωσης
 • Αναλυτική αξιολόγηση της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης από κοινή ομάδα επιθεώρησης EUROCERT & EAN (“ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ”)
 • Άρση ενδεχόμενων μη συμμορφώσεων
 • Τεχνική ανασκόπηση και έκδοση πιστοποιητικού 3ετούς διάρκειας
 • Απονομή του Σήματος “For a bully-free society” και παροχή δικαιώματος χρήσης λογοτύπου
 • Διενέργεια ετήσιων επιθεωρήσεων επιτήρησης
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΤΗΝ EUROCERT

 • Διότι είναι ο μεγαλύτερος Ελληνικός ανεξάρτητος φορέας πιστοποίησης διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ, με δραστηριότητα σε πάνω από 40 χώρες παγκοσμίως. Η πιστοποίηση από την EUROCERT σημαίνει αξιολόγηση και αποδοχή από έναν διαπιστευμένο και αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποίησης
 • Διότι είναι ο κορυφαίος φορέας πιστοποίησης στον τομέα της κοινωνικής ευθύνης και υπευθυνότητας με εμπειρία στην πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα SA8000, Sedex και Ethos
 • Διότι η Ομάδα Επιθεώρησης αποτελείται από έμπειρους επιθεωρητές κοινωνικής συμμόρφωσης της EUROCERT και καταξιωμένους και άρτια καταρτισμένους στο φαινόμενο του εκφοβισμού επιστήμονες του ΕΑΝ
 • Διότι είναι σε θέση να παράσχει ολοκληρωμένη λύση για την πιστοποίηση των συστημάτων διαχείρισης διαθέτοντας διαπίστευση σε ένα πολύ μεγάλο εύρος υπηρεσιών πιστοποίησης
Σχετικά Έγγραφα

Παρακαλώ ανατρέξτε στα επισυνημμένα έγγραφα για περισσότερες πληροφορίες

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Το Πρότυπο έχει σχεδιαστεί και εφαρμόζεται σε όλες τις οργανωμένες, τυπικές και άτυπες δομές εκπαίδευσης ανηλίκων. Συνεπώς, μπορεί να εφαρμοστεί τόσο από σχολεία, όσο και αθλητικά σωματεία, πολιτιστικούς ή θρησκευτικούς συλλόγους. Επιπλέον, μπορεί να εφαρμοστεί τόσο από το δημόσιο, όσο και τον ιδιωτικό τομέα.
Παρότι η εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος και η πιστοποίησή του σύμφωνα με το πρότυπο EANCERT δεν μπορεί να αποκλείσει την ύπαρξη περιστατικών εκφοβισμού και βίας ανηλίκων, εντούτοις βοηθάει τη δομή να εφαρμόσει ισχυρά και αποτελεσματικά μέτρα για την αποφυγή τους και τη μείωση των σχετικών κινδύνων.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Κωνσταντίνος Καρβουνάκης

Κωνσταντίνος Καρβουνάκης

Διευθυντής Πιστοποίησης Συστημάτων - Χημικός Μηχανικός EMΠ, ΜSc

Tel: +30 2106252495

Direct: *316

Mobile: +30 6981323205

Εκδήλωση ενδιαφέροντος


ΕΙΔΑΤΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ