Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Η περιβαλλοντική διαχείριση της ΔΕΗ με την σφραγίδα της EUROCERT!!!


Το 2018 ολοκληρώθηκε με επιτυχία από την EUROCERT η διαδικασία πιστοποίησης του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΔΠ) της επιχείρησης ‘ΔΕΗ ΑΕ’ με βάση το πρότυπο ISO 14001:2015 και πεδίο εφαρμογής ‘ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ’. Η πιστοποίηση αφορά στους υδροηλεκτρικούς σταθμούς Ιλαρίωνα, Πολύφυτου, Σφηκιάς, Ασωμάτων, Άγρας και Εδεσσαίου που ανήκουν στο συγκρότημα του Αλιάκμονα.

Ο Αλιάκμωνας είναι ο μακρύτερος ποταμός που ρέει μέσα σε ελληνικό έδαφος (320 χλμ). Η ΔΕΗ, με την εγκατάσταση Υδροηλεκτρικών Σταθμών, κατά μήκος του ποταμού συνέβαλε στην υδροηλεκτρική ανάπτυξη του ποτάμιου συστήματος του Αλιάκμονα παρέχοντας, καθαρή ηλεκτρική ενέργεια και αύξηση υδάτινου όγκου για αρδευτικούς σκοπούς και ύδρευση της Θεσσαλονίκης.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της πιστοποίησης για το συγκρότημα του Αλιάκμωνα, η EUROCERT θα προχωρήσει στην επιθεώρηση του ΣΠΔ των υπόλοιπων Υδροηλεκτρικών Σταθμών της ΔΕΗ, που ανήκουν στα συγκροτήματα Νέστου, Άραχθου και Λάδωνα.

Συνολικές επισκέψεις :