Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Ανακύκλωση με ποιότητα EUROCERT


 H EUROCERT, με 20 χρόνια λειτουργίας στον κλάδο των Ελέγχων, Πιστοποιήσεων και Επιθεωρήσεων, συνεργάζεται επιτυχώς από το 2013 με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), πλαισιώνοντας το έργο της για την κατάκτηση των σχετικών με την ανακύκλωση εθνικών στόχων. Ειδικότερα, ο φορέας έχει αναλάβει σημαντικά έργα με κύρια αντικείμενα τη διεξαγωγή:

 

  • Ποιοτικών και ποσοτικών ελέγχων εισερχόμενων φορτίων στα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) που προκύπτουν από την αποκομιδή των απορριμμάτων μπλε κάδου και κώδωνων γυαλιού συσκευασίας των Δήμων.  
  • Αναλύσεων ανακτώμενων υλικών για τον προσδιορισμό καθαρότητάς τους.
  • Ποιοτικών και ποσοτικών ελέγχων Βιομηχανικών και Εμπορικών Αποβλήτων Συσκευασίας που διακινούνται σε διάφορα εργοστάσια διαχείρισης και προσδιορισμού των ποσοστών συσκευασίας ανά υλικό, βάσει δειγματοληψιών.
  • Καταγραφών και ποιοτικών ελέγχων υλικών συσκευασίας (π.χ. θρυμματισμένο ξύλο) που προορίζονται για την παραγωγή εναλλακτικού καυσίμου (RDF).
  • Καταμετρήσεων και χαρτογράφησης με ειδικά τεχνικά μέσα, του δικτύου διανεμημένων μπλε, οργανικών κάδων και κώδωνων, σε διάφορες περιοχές ανά την Ελλάδα.

 

Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι έλεγχοι αυτοί που πραγματοποιούνται από την EUROCERT, λαμβάνουν χώρα στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας με αποτέλεσμα να ωφελούνται μέχρι και οι πλέον απομακρυσμένες περιοχές και οικισμοί. Συνολικά, οι ανωτέρω έλεγχοι και τα στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν από τις διεργασίες του φορέα συμβάλλουν αποφασιστικά στο έργο της ΕΕΑΑ, με σκοπό την επίτευξη της ανακύκλωσης των μέγιστων δυνατών ποσοτήτων συσκευασίας, σύμφωνα με τους στόχους και τις ποιοτικές προδιαγραφές της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

 

Συνολικές επισκέψεις :