Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

ISCC


Η EUROCERT ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ

 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISCC EU 
 
Το βασικό νομοθετικό πλαίσιο είναι η Renewable Energy Directive (RED) 2009/28/EC, βάσει της οποίας τίθεται στόχος 10% χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές έως το 2020. Επιπλέον, τίθενται συγκεκριμένα κριτήρια αειφορίας για τα βιοκαύσιμα, με κυριότερο την επίτευξη μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 35% σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα.
Επιπρόσθετα, η Fuel Quality Directive (FGD) 2009/30/EC θέτει όριο μείωσης 6% στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου έως το 2020 στους προμηθευτές ορυκτών καυσίμων.
Το σύστημα ISCC EU έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα για την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/28/EC και την πιστοποίηση των βιοκαυσίμων. 
 
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ
 
Η πιστοποίηση σύμφωνα με το ISCC EU είναι πιστοποίηση βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων αειφορίας. Η πιστοποίηση, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, καλύπτει τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ (Renewable Energy Directive) και αφορά σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα των βιοκαυσίμων.  Οι βασικές παράμετροι για την πιστοποίηση είναι:
 • Απαιτήσεις αειφορίας (sustainability) για την πρωτογενή παραγωγή
 • Ιχνηλασιμότητα και ισοζύγιο μάζας
 • Υπολογισμός εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
 
ΠΟΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΦΟΡΑ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ
 
 Αφορά σε όλες τις παραμέτρους της εφοδιαστικής αλυσίδας των βιοκαυσίμων και ειδικότερα:
 • Φάρμες
 • Αποθήκες
 • Κεντρικά σημεία συλλογής (π.χ. χρησιμοποιημένων τηγανελαίων)
 • Εργοστάσια επεξεργασίας και παραγωγής βιοκαυσίμου
 • Εμπόρους-αποθήκες
 
ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΕΙΝΑΙ
 
 • Γεωργικής προέλευσης (κυρίως)
 • Ζωικής προέλευσης
 • Απόβλητα βιολογικής προέλευσης, π.χ. χρησιμοποιημένα τηγανέλαια (used cooking oil), ζωικά λίπη, ιχθυέλαιο κλπ.
Ειδικότερα, η αγορά της συλλογής-μεταφοράς-επεξεργασίας χρησιμοποιημένων τηγανελαίων αποτελεί βασικό τομέα πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο ISCC EU, καθώς το τελικό βιοκαύσιμο που προκύπτει υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα.
Παρακάτω παρατίθενται οι δυνατότητες πιστοποίησης ολόκληρης της εφοδιαστικής αλυσίδας για τα χρησιμοποιημένα τηγανέλαια: 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
 
Τα βασικά στάδια για την πιστοποίηση είναι τα ακόλουθα:
 • Αίτηση Πιστοποίησης προς τον Φορέα Πιστοποίησης
 • Σύναψη σύμβασης με τον Φορέα Πιστοποίησης
 • Καταχώρηση στο μητρώο του ISCC
 • Ανασκόπηση τεκμηρίωσης από τον Φορέα Πιστοποίησης
 • Διενέργεια επιθεώρησης από τον Φορέα Πιστοποίησης
 • Πιστοποίηση (ετήσιας διάρκειας) & ανάρτηση στο παγκόσμιο μητρώο του ISCC
 • Χρήση πιστοποιητικού και λογοτύπων στις παραδόσεις φορτίων ως sustainable
 
ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
 
Τα βασικά οφέλη για τις εταιρείες που θα πιστοποιηθούν με το πρότυπο ISCC EU είναι:
 • Πώληση του πιστοποιημένου προϊόντος σε σημαντικά υψηλότερη τιμή
 • Απαίτηση του τελικού αποδέκτη βάσει της 2009/28/EC
 • Βελτίωση της οργάνωσης των αποθεμάτων και των logistics εταιρείας
 • Προβολή της εταιρείας σε παγκόσμια βάση δεδομένων
 • Ενίσχυση της αειφορίας σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα
 
Η EUROCERT είναι σε θέση να πιστοποιήσει και άλλου είδους κατηγορίες βιοκαυσίμων εκτός της Οδηγίας 2009/28/EC, π.χ. στερεής βιομάζας, τροφίμων, βιο-πλαστικών σύμφωνα με το πρότυπο ISCC PLUS, το οποίο αποτελεί επέκταση του ISSC EU.
 
Συμπληρώστε την Αίτηση Πιστοποίησης
 

Συνολικές επισκέψεις :