Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Eurocert Οίκος Ποιοτικού Ελέγχου-Σιδηροδρομική γέφυρα ΣΓ 26


Η EUROCERT ως Οίκος Ποιοτικού Ελέγχου και διαθέτοντας όλες τις απαιτούμενες διαπιστεύσεις και κριτήρια, που καθορίζονται στο άρθρο 135 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012). έχει αναλάβει τον συνολικό έλεγχο των μεταλλικών κατασκευών της σιδηροδρομικής γέφυρας ΣΓ 26 που περιλαμβάνει το σύνολο των ελέγχων προμήθειας, μεταφοράς, αποθήκευσης, συναρμολόγησης, συγκόλλησης, τοποθέτησης στην οριστική τους θέση κ.ο.κ. των μεταλλικών στοιχείων της γέφυρας. 
 
Η σιδηροδρομική γέφυρα ΣΓ 26 αποτελεί μέρος του έργου «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑ - ΔΟΜΟΚΟΣ» (Α.Δ. 635), που κατασκευάζεται στην Χ.Θ. 259+351,647 και θα έχει συνολικό μήκος 404,80 m.
 
Σημειώνεται ότι θα αποτελείται από τρία ζεύγη καμπύλων τόξων, παραβολοειδούς μορφής.
 
Στο αντικείμενο εργασίας περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και τα εξής:
 
 • Έλεγχος του εφαρμοζόμενου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του έργου κατασκευής & βιομηχανοποίησης - ανέγερσης της μεταλλικής κατασκευής της  ΣΓ 26, όσον αφορά την επάρκεια και πληρότητα της τεκμηρίωσης   και την εφαρμογή του.
 • Έλεγχος του Προγράμματος Ποιότητας του Έργου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης του Έργου και της κείμενης νομοθεσίας.
 • Έλεγχος του συστήματος διαχείρισης εγγράφων και στοιχείων του Αναδόχου.
 • Έλεγχος αντιστοιχίας Χρονοδιαγράμματος Κατασκευής με το Πρόγραμμα Ελέγχων & Δοκιμών.
 • Έλεγχος των Μεθοδολογιών Εκτέλεσης Εργασιών / Κατασκευών. 
 • Προέγκριση υλικών.
 • Παρακολούθηση επί τόπου του Έργου της εφαρμογής του Π.Π.Ε
 • Έλεγχος εισερχόμενων παρτίδων. 
 • Έλεγχος του καταλόγου μηχανικού εξοπλισμού.
 • Έλεγχος προκατασκευασμένων στοιχείων. 
 • Έλεγχος παραδοτέων σε σχέση με τη συγκρότηση του Μητρώου Έργου.
 • Παρακολούθηση συμπεριφοράς του Έργου κατά τη περίοδο υποχρεωτικής συντήρησης. 
 
Η κατασκευή του έργου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός του 2017.
 

 

Συνολικές επισκέψεις :