Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Επαλήθευση Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου EU-ETS


Η επαλήθευση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου αποτελεί έναν τομέα υψηλού ενδιαφέροντος για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που εμπλέκονται στα θέματα της κλιματικής αλλαγής, καθώς είναι η βάση για τη διαχείριση των αερίων θερμοκηπίου, κυρίως του CO2, αλλά και μεθανίου, οξειδίων του αζώτου και όζον.
 
Αφορά σε πρώτη φάση βιομηχανίες που εμπλέκονται στο Σύστημα Εμπορίας Ρύπων σύμφωνα με την Οδηγία 2003/87/ΕΚ ή άλλα εθνικά συστήματα μείωσης εκπομπών, όπου η επαλήθευση είναι υποχρεωτική. Αφορά επιπλέον και σε εταιρείες, οι οποίες στοχεύουν στην καλύτερη παρακολούθηση και μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που προκαλούν και τη βελτίωση του οικολογικού αποτυπώματός τους.
 
Για τις εταιρείες που εμπλέκονται στο εμπόριο ρύπων, η επαλήθευση τρίτου μέρους είναι απαραίτητη ώστε να επιτευχθεί η αξιοπιστία των αναφερόμενων μειώσεων.
Ειδικότερα, η επαλήθευση αυτή αναφέρεται κυρίως σε εργοστάσια τσιμέντου, χαρτοβιομηχανίες, κεραμοποιεία, ασβεστοποιεία, διυλιστήρια και δραστηριότητες καύσης γενικώς, καθώς και σε αεροπορικές εταιρείες, ενώ η σχετική λίστα των υπόχρεων βάσει της 2003/87/ΕΚ συνεχώς επεκτείνεται. Επιπρόσθετα, το ISO 14064, ένα εθελοντικό πρότυπο πιστοποίησης εφαρμόζεται σε όλες ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις.
 
Στην Ευρώπη, η επαλήθευση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου προέκυψε κυρίως από την εφαρμογή της Οδηγίας 2003/87ΕΚ και το Σύστημα Εμπορίας Ρύπων, ενώ στον υπόλοιπο κόσμο το ISO 14064 είναι το σχετικό διεθνές πρότυπο πιστοποίησης. Η διαδικασία επαλήθευσης περιλαμβάνει στρατηγική ανάλυση, η οποία επιτρέπει στο φορέα επαλήθευσης (EUROCERT) να κατανοήσει τις δραστηριότητες τις επιχείρησης και ανάλυση κινδύνου, η οποία θα βοηθήσει στην αξιολόγηση της αξιοπιστίας των δεδομένων και τη μείωση της αβεβαιότητας.  Η επιτόπια επαλήθευση των δεδομένων βασίζεται στον έλεγχο αντικειμενικών στοιχείων, το δειγματοληπτικό έλεγχο και τη διασταύρωση μέσω διαφόρων μεθόδων και την εξακρίβωση πρωτογενών δεδομένων. Η όλη διαδικασία βασίζεται στην εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου παρακολούθησης εκπομπών από την αρμόδια αρχή (ΓΕΔΕ ΥΠΕΚΑ). Τέλος, πλήρης ανάλυση αβεβαιότητας λαμβάνει χώρα για τον έλεγχο συμμόρφωσης με τα απαιτούμενα επίπεδα σπουδαιότητας. 
 
ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
 
Τα κύρια οφέλη από την επαλήθευση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου είναι τα ακόλουθα:
 
Επίτευξη νομικής συμμόρφωσης, όπου η επαλήθευση αποτελεί νομική απαίτηση 
Δυνατότητα συμμετοχής σε συστήματα εμπορίας ρύπων 
Αξιολόγηση του οικολογικού αποτυπώματος της εταιρείας και δυνατοτήτων μείωσής του 
Αναγνώριση δυνατοτήτων ενεργειακής εξοικονόμησης και βελτίωσης ενεργειακής επίδοσης
Παρουσίαση αξιόπιστων δεδομένων σε ενδιαφερόμενα μέρη, μετόχους και επενδυτές
Αύξηση της περιβαλλοντικής και ενεργειακής συνείδησης του προσωπικού
Βελτίωση της εταιρικής εικόνας
 
 
ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΤΗΝ EUROCERT
 
H EUROCERT είναι Ελληνικός ανεξάρτητος φορέας πιστοποίησης, διαπιστευμένος από Ελληνικούς και Διεθνείς Φορείς Διαπίστευσης με δραστηριότητα σε περισσότερες από 20 χώρες διεθνώς. Η EUROCERT διαθέτει άρτια εκπαιδευμένους και καταρτισμένους επιθεωρητές με μεγάλη εξειδίκευση και εμπειρία στον τομέα τους. Ειδικότερα, η EUROCERT έχει αποκτήσει αναγνώριση στο χώρο διενεργώντας επαληθεύσεις σε μεγάλες εταιρείες ήδη από το 2006 και την έναρξη του Συστήματος Εμπορίας Ρύπων στην Ευρώπη. Επιπλέον, η EUROCERT είναι από τους λίγους φορείς επαλήθευσης στην Ελλάδα που διαθέτει διαπίστευση από το ΕΣΥΔ για τέτοιου είδους επαληθεύσεις βάσει του προτύπου ISO 14065. Επαλήθευση από την EUROCERT σημαίνει αξιολόγηση και έγκριση από ένα διαπιστευμένο και διεθνούς φήμης τρίτου μέρους οργανισμό ελέγχου και πιστοποίησης. 
 
 
Συμπληρώστε την Αίτηση Πιστοποίησης
 
 
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
 
Είναι υποχρεωτική η επαλήθευση;
 
Η επαλήθευση αποτελεί νομική υποχρέωση για τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται στο Σύστημα Εμπορίας Ρύπων βάσει της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ και σε άλλα εθνικά συστήματα μείωσης των εκπομπών. Για τις υπόλοιπες, αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την αποτύπωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Επιπρόσθετα, η πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14064 είναι εθελοντική και περιλαμβάνει την επαλήθευση άμεσων, έμμεσων (λόγω μεταφοράς) εκπομπών και εκπομπών από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.
 

Ποια είναι η συχνότητα της επαλήθευσης;
 
Η επαλήθευση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου φυσιολογικά διενεργείται σε ετήσια βάση. Ειδικότερα, βάσει της 2003/87/ΕΚ, λαμβάνει χώρα κάθε Φεβρουάριο ή Μάρτιο λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα από το προηγούμενο έτος αναφοράς. Η πιστοποίηση με βάση το πρότυπο ISO 14064 μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή μέσα στο έτος και περιλαμβάνει ετήσια επιθεώρηση επιτήρησης. 
 

Συνολικές επισκέψεις :