Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Περιοδικός Έλεγχος Ανελκυστήρων


Ο περιοδικός έλεγχος των ανελκυστήρων απευθύνεται σε διαχειριστές πολυκατοικιών ή Ιδιοκτήτες κτιρίων των οποίων η εγκατάσταση των χρησιμοποιούμενων ανελκυστήρων δεν διαθέτει πιστοποιητικό καταλληλότητας ή διαθέτει σχετικό πιστοποιητικό με ληγμένη ισχύ, ή σε περιπτώσεις ανελκυστήρων με προέγκριση ή ανελκυστήρων χωρίς στοιχεία νομιμότατος.   

 
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
 
Ο περιοδικός έλεγχος των ανελκυστήρων είναι υποχρεωτικός σύμφωνα με την υπ’αρ. 95/16/ΕΚ Οδηγία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αυτή ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία με την υπ’αρ. 32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινή υπουργική απόφαση, καθώς επίσης και τα ΦΕΚ 98Α του 2005 και ΦΕΚ 2604 του 2008  Ο σκοπός του περιοδικού ελέγχου είναι η εξασφάλιση και τήρηση ενός ενιαίου επιπέδου ασφάλειας των υφιστάμενων ανελκυστήρων σε όλες τις χώρες της ευρωπαϊκής κοινότητας.
 
Το δικαίωμα διενέργειας του περιοδικού ελέγχου και της έκδοσης του σχετικού πιστοποιητικού καταλληλότητας έχουν μόνον διαπιστευμένοι φορείς από αρμόδιο κρατικό όργανο (ΕΣΥΔ) και αναγνωρισμένοι από το κράτος που δραστηριοποιούνται.
 
Οι διαπιστευμένοι φορείς πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα εκπαιδευμένους επιθεωρητές μηχανικούς οι οποίοι αξιολογούν τα επίπεδα ασφαλείας των ανελκυστήρων με την διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων/δοκιμών. Οι επιθεωρητές συντάσσουν ειδικές εκθέσεις όπου εμφαίνονται τα ευρήματα των επιθεωρήσεων και προχωρούν στην έκδοση των πιστοποιητικών καταλληλότητας στην περίπτωση ικανοποιητικών αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση που απαιτούνται εργασίες αποκατάστασης, επισκευής ή προσθήκης νέου εξοπλισμού ή στην περίπτωση που διαπιστωθούν αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα της ισχύουσας νομοθεσίας οι επιθεωρητές ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους..
 
Ο περιοδικός έλεγχος διενεργείται με την παρουσία του συντηρητή του ανελκυστήρα, ο οποίος συνδράμει τεχνικά (τεχνογνωσία και τεχν.μέσα) τόσο για την πληρέστερη διενέργεια των ελέγχων/δοκιμών όσο και για την αποκατάσταση ενδεχόμενων αποκλίσεων.
 
 
ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ
 
  • Αξιολόγηση/αναβάθμιση ασφάλειας των χρηστών.
  • Συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας.
  • Συμβάλει στην μακρόχρονη καλή λειτουργία της εγκατάστασης (οικονομικά οφέλη).
 
 
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ EUROCERT 
  1. Η εταιρία Eurocert είναι Ελληνικός διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ και αναγνωσμένος φορέας πιστοποίησης με αντιπροσωπείες σε 14 χώρες και ανταγωνίζεται άριστα σε θέματα ποιότητας και εξειδίκευσης άλλες αντίστοιχες εταιρίες στο εξωτερικό.
  2. Η Eurocert δρα με γνώμονα την ανεξαρτησία, το κοινό συμφέρον και την ασφάλεια των πολιτών.
  3. Οι επιθεωρητές εκπαιδεύονται συνεχώς και είναι πλήρως ενήμεροι για της αλλαγές στην ισχύουσα νομοθεσία. Ενίοτε λαμβάνουν θέση και βοηθούν στην επίλυση τεχνικών αντιδικιών που μπορεί να προκύψουν.
  4. Η Eurocert ανταποκρίνεται άμεσα χωρίς καθυστερήσεις στους ελέγχους ή την έκδοση των αντίστοιχων πιστοποιητικών.    
 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
 
·         Ο ενδιαφερόμενος καλείται να συμπληρώσει αίτηση με την οποία αναθέτει στην Eurocert την επιθεώρηση της εγκατάστασης ανελκυστήρα.
·         Έπειτα, σε συνεννόηση με τον συντηρητή του ανελκυστήρα πραγματοποιείται προκαθορισμένο ραντεβού έτσι ώστε να διενεργηθεί η επιθεώρηση του ανελκυστήρα.
·         Κατά την επιθεώρηση η παρουσία του διαχειριστή/ιδιοκτήτη είναι προαιρετική.
·         Εφ’όσον η εγκατάσταση πληρεί τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας εκδίδεται πιστοποιητικό καταλληλότητας.
·         Εάν υπάρξουν αποκλίσεις από την νομοθεσία εκδίδεται έκθεση με την οποία ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για τις επιπλέον εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν.
 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
 
Γιατί να πιστοποιηθεί ο ανελκυστήρας;
  1. Ο αρχικός/περιοδικός έλεγχος του ανελκυστήρα είναι υποχρεωτικός με βάση την υπουργική απόφαση (Αριθμ. οικ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425 που αφορά συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων). Η παράλειψη από τον διαχειριστή/ιδιοκτήτη του κτιρίου για την πιστοποίηση και την καταχώρηση του ανελκυστήρα προβλέπει πρόστιμα που μπορούν να επιβληθούν όπως αυτό περιγράφεται στο προαναφερόμενο ΦΕΚ της κυβερνήσεως. 
  2. Προκειμένου να ελεγχθεί η ποιότητα της ασφάλειας για την μεταφορά προσώπων.
  3. Διατήρηση καλής λειτουργίας της εγκατάστασης του ανελκυστήρα.
 
Αντικαθιστά κρατικούς ελέγχους;
 
Οι εξουσιοδοτημένοι/αναγνωρισμένοι από το κράτος φορείς ελέγχου ανελκυστήρων είναι τα μόνα εντεταλμένα από το κράτος όργανα για να εκτελούν περιοδικούς και αρχικούς ελέγχους σε ανελκυστήρες.
 
 
Συμπληρώστε την Αίτηση για έλεγχο σε Ηλεκτρικούς ανελκυστήρες (έλξης)
 
Συμπληρώστε την Αίτηση για έλεγχο σε Υδραυλικούς ανελκυστήρες
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συνολικές επισκέψεις :