Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Νέα Νομοθεσία για τους χειριστές μηχανημάτων έργων – Οι παρεχόμενες από την EUROCERT υπηρεσίες

Στο ΠΔ113/2012 (ΦΕΚ198τΑ2012) καθορίζονται:
 •  οι ειδικότητες για την επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού μηχανημάτων έργων (Μ.Ε.),
 •  τα κριτήρια για την κατάταξη των μηχανημάτων σε ειδικότητες και ομάδες,
 •  τα επαγγελματικά προσόντα και οι προϋποθέσεις για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας από φυσικά πρόσωπα.

Ως προς τον χειρισμό των Μ.Ε. η ανωτέρα νομοθεσία κατηγοριοποιεί την δυνατότητα χειρισμού στις παρακάτω δύο κατηγορίες:
 •  Μ.Ε ≤ 10Kw για τα οποία δεν απαιτείται άδεια χειριστή παρά μόνο έγγραφη ανάθεση καθηκόντων από τον εργοδότη προς τον εργαζόμενο εφόσον έχει προηγηθεί σχετική εκπαίδευση
 •  Μ.Ε. >10Kw για τα οποία θα έπρεπε οι χειριστές να έχουν άδεια χειριστή.
Βάσει του Ν 4982/2022 (ΦΕΚ 195ΑτΑ), άρθρο 74 για τον χειρισμό ΜΕ που κατατάσσονται στην «ειδικότητα 2» (εργασίες ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων ή προσώπων), και έχουν ισχύ >10Kw, σύμφωνα με την απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, ισχύουν τα παρακάτω.
 •  Για ανυψωτική ικανότητα έως 2.500 kg δεν απαιτείται η προηγουμένη λήψη άδειας ή αναγγελίας και η σχετική επαγγελματική δραστηριότητα ασκείται ελεύθερα, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν υποβληθεί σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης
 •  Για ανυψωτική ικανότητα έως 4.000 kg απαιτείται είτε πιστοποίηση της τεχνικής επάρκειας, είτε λήψη αντίστοιχης άδειας, σύμφωνα με το ΠΔ.113/2012 και την υπό στοιχεία οικ.10169/639 Φ.Γ.9.6.4(ΣΤ)/12.8.2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’1983).Η πιστοποίηση τεχνικής επάρκειας παρέχεται από κατάλληλα διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, σύμφωνα με το πρότυπο «ELOT ΕΝ ISO 17024», βάσει Σχημάτων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Εξειδίκευσης και Δεξιοτήτων. Η πιστοποίηση και η λήψη άδειας, ως τρόποι άσκησης της ως άνω επαγγελματικής δραστηριότητας θεωρούνται ισοδύναμοι. Το πιστοποιητικό τεχνικής επάρκειας που εκδίδεται,κοινοποιείται με ευθύνη του ασκούντος την επαγγελματική δραστηριότητα προς την οικεία Περιφέρεια για τη διενέργεια των ελέγχων.
 •  Για ανυψωτική ικανότητα άνω των 4.000 kg απαιτείται η λήψη αντίστοιχης άδειας,σύμφωνα με το ΠΔ 113/2012 και την υπό στοιχεία οικ.10169/639/Φ.Γ.9.6.4(ΣΤ)/12.8.2013 κοινή απόφαση.
Στην «ειδικότητα 2» (εργασίες ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων ή προσώπων) εντάσσονται οι παρακάτω κατηγορίες:
 •  Γερανοί μεταθετοί παντός τύπου, οπουδήποτε και αν εργάζονται αυτοί στην ξηρά ή στη θάλασσα (πλην ηλεκτροκίνητων).
 •  Γερανοφόρα μηχανήματα παντός τύπου. 
 •  Γερανοφόρα οχήματα (παπαγάλοι) με ικρίωμα (βέλος) επί του οχήματος ανυψωτικής ικανότητας άνω των τριών (3) τόνων στη βάση του.
 •  Τα τρυπανοφόρα οχήματα – μηχανήματα εμφυτεύσεως και στηρίξεως στύλων ΔΕΗ,ΟΤΕ κ.λπ.
 •  Καλαθοφόρα οχήματα συντηρήσεως – εξυπηρετήσεως ηλεκτρικών εναερίων δικτύων ή άλλων αιωρουμένων εργασιών.
 •  Αντλίες (πρέσσες) ετοίμου σκυροδέματος και άλλων υλικών.
 •  Ανυψωτικά περονοφόρα μηχανήματα (τύπου ΚΛΑΡΚ, κ.λπ.) και λοιπών τύπων παντός συστήματος και λειτουργίας (πλην των ηλεκτροκίνητων).
 •  Ηλεκτροκίνητα περονοφόρα ανυψωτικά μηχανήματα (τύπου ΚΛΑΡΚ, κ.λπ.) παντός τύπου.

Στο πλαίσιο αυτό, η EUROCERT σχεδιάζει την παροχή υπηρεσιών, οι οποίες θα περιλαμβάνουν κατάλληλα Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης, καθώς και την Πιστοποίηση της Τεχνικής Επάρκειας, ώστε να καλύπτονται οι χειριστές για ανυψωτική ικανότητα έως 4.000 kg.