Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Τεχνική Επιτροπή ISO / TC 228 Tourism and related services


 Ο τουρισμός τις τελευταίες δεκαετίες έχει γνωρίσει διεθνώς, εκρηκτική ανάπτυξη και διαφοροποίηση.

Ο αριθμός των τουριστών διεθνώς αυξήθηκε από 25 εκ. το 1950, σε 1.235 εκ. το 2016. Ο τουρισμός αντιπροσωπεύει το 10% του GDP, 1 στις 10 θέσεις εργασίας και το 7% των παγκόσμιων εξαγωγών.

Για την Ελλάδα, είναι ευρέως γνωστό, ότι αποτελεί ίσως τον σημαντικότερο κλάδο της οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO), συγκρότησε την Τεχνική Επιτροπή ISO TC 228 ‘’Tourism and related services’’, με σκοπό την εκπόνηση Διεθνών Προτύπων για τις τουριστικές υπηρεσίες.

Πληροφορίες για την ISO / TC 228 και τις δραστηριότητες της πατήστε εδώ

Συνολικές επισκέψεις :