Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ETHOS ΤΗΣ EUROCERT ΚΑΙ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ


Η προστασία του περιβάλλοντος, αποτελεί πλέον αδήριτη αναγκαιότητα και αποτελεί θέμα ύψιστης προτεραιότητας, αφ’ ενός  στην συνείδηση και τις επιλογές των πολιτών και των καταναλωτών και αφ’ ετέρου στον στρατηγικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων, αλλά και τον καθορισμό των πολιτικών των κυβερνήσεων και της ΕΕ.

Η ΕΕ προσφάτως, υιοθέτησε ένα συνεκτικό πλαίσιο πολιτικών και δράσεων, την Πράσινη Συμφωνία, με στόχο το 2050, η Ευρώπη να είναι ως ήπειρος, περιβαλλοντικά βιώσιμη και «ουδέτερη», από πλευράς εκπομπών.

Βασικός πυλώνας της Πράσινης Συμφωνίας, είναι η Πρόταση Οδηγίας της ΕΕ 2022/0051(COM) “on Corporate Sustainability Due Diligence and amending Directive (EU) 2019/1937”, η οποία, καθορίζει τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων σχετικά με τις υφιστάμενες και δυνητικές επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον, οι οποίες απορρέουν από την λειτουργία τους, καθώς και την λειτουργία, των θυγατρικών τους και των επιχειρήσεων οι οποίες αποτελούν μέρος της εφοδιαστικής αλυσίδας τους. Επίσης καθορίζει και την ευθύνη τους, σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων αυτών.

Στο πλαίσιο αυτών των υποχρεώσεων, επιβάλλεται οι επιχειρήσεις να καταρτίσουν και λειτουργούν διαδικασίες δέουσας επιμέλειας (due diligence), σχετικά με τον προσδιορισμό, την πρόληψη και την εν γένει διαχείριση των ανωτέρω επιπτώσεων.

Από το 2019, η  EUROCERT και το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR Hellas), διαβλέποντας τις επερχόμενες εξελίξεις και τις ανάγκες των επιχειρήσεων και της κοινωνίας, εκπόνησαν το Πρότυπο ETHOS.

Το Πρότυπο ETHOS, το οποίο αποτελεί σημαντική καινοτομία και σε Διεθνές επίπεδο, είναι ένα Πρότυπο Συστήματος Διαχείρισης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της Βιωσιμότητας, στην λογική των Προτύπων Διαχείρισης ISO.

Πραγματεύεται διεξοδικά τις απαιτήσεις, προς τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις, προκειμένου να αποδεικνύουν την δέσμευσή τους στις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της Βιωσιμότητας. Σε περίπτωση συμμόρφωσης, οι επιχειρήσεις πιστοποιούνται από την EUROCERT και το CSR Hellas και τους παρέχεται το δικαίωμα χρήσης του σχετικού Λογοτύπου ETHOS.

Η εφαρμογή του Προτύπου ETHOS από τις επιχειρήσεις και η πιστοποίησή τους, αποτελούν ένα σημαντικό βήμα συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της Κοινοτικής Νομοθεσίας και την ένταξή τους στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας.

 

Γ. Μπρισκόλας

Προέδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Συνολικές επισκέψεις :