Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ISO/IEC 20000-1:2018


 

 

 

 

Το International Accreditation Forum (IAF) καθόρισε μέσω απόφασης ότι η περίοδος για την μετάβαση διαπιστευμένων πιστοποιητικών από το ISO/IEC 20000-1:2011 στο ISO/IEC 20000-1:2018 θα είναι τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης του ISO/IEC 20000-1:2018.

 

Συνεπώς, κατόπιν της έκδοσης του ISO/IEC 20000-1:2018 στις 30/09/2018 η ανωτέρω μεταβατική περίοδος λήγει την 29η Σεπτεμβρίου 2021.

 

Σημειώνεται, επίσης, ότι η ημερομηνία λήξης διαπιστευμένων πιστοποιητικών κατά ISO/IEC 20000-1:2011 που εκδίδονται κατά την διάρκεια της παραπάνω περιόδου πρέπει λαμβάνουν υπόψη την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία (29.09.2021), καθώς και ότι μετά την 30η Σεπτεμβρίου 2020 οι διαπιστευμένοι φορείς εκδίδουν πιστοποιητικά αποκλειστικά σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/ΙΕC 20000-1:2018.

Συνολικές επισκέψεις :