Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο: Σημαντικές διατάξεις που αφορούν την διαπίστευση, πιστοποίηση και έλεγχο της αγοράς.


 Στο  ‘’Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο’’, εισάγονται μεταξύ άλλων θεμάτων, σημαντικές παρεμβάσεις:

1. Στον έλεγχο των Επενδυτικών Σχεδίων και την Πιστοποίηση ολοκλήρωσης και έναρξης λειτουργίας επενδύσεων, με την παροχή δυνατότητας ανάθεσής του σε ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες (Άρθρο 2).

2. Στην έγκριση λειτουργίας των επιχειρήσεων, με την παροχή δυνατότητας αξιολόγησης της συμμόρφωσης και πιστοποίησης οικονομικών δραστηριοτήτων με βάση Πρότυπα, από Οργανισμούς Αξιολόγησης, διαπιστευμένους από το ΕΣΥΔ (Άρθρο 14, Παρ. 8).

3.   Στην διενέργεια ελέγχων των όρων λειτουργίας οικονομικών δραστηριοτήτων, με την παροχή δυνατότητας ανάθεσής τους σε διαπιστευμένους Οργανισμούς Αξιολόγησης (Άρθρο 14, Παρ. 12-14).

4. Στον Έλεγχο και την Εποπτεία της αγοράς, όπου οι ελεγκτές μπορεί να είναι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά και φυσικά ή νομικά πρόσωπα πιστοποιημένα και διαπιστευμένα αντιστοίχως ( Άρθρο 16)

 

Link για το κείμενο του Αναπτυξιακού Πολυνομοσχεδίου: http://www.opengov.gr/ypoian/?p=10419

 

 

Συνολικές επισκέψεις :