Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2021
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Το νέο Ενημερωτικό Δέλτιο του GRC Essentials!

To Ευρωπαϊκό έργο GRCEssentials συγχωνεύει και προσαρμόζει τις έννοιες της Διακυβέρνησης, Διαχείρισης Κινδύνων και Συμμόρφωσης (GRC) σε ένα ενιαίο πλαίσιο, το οποίο θα μπορεί να εφαρμοστεί ευκολά στο περιβάλλον των μικρομεσαίων και μικρών επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό η EUROCERT είναι ο βασικός εταίρος αναφορικά με τη ανάπτυξη των διαδικασιών εξέτασης και πιστοποίησης GRCEssentials. Με την υποστήριξη της EUROCERT οποιοσδήποτε θα μπορεί να πιστοποιεί τις γνώσεις του και να αποδείξει τις δυνατότητες του στους τομείς του GRC.