Τρίτη 15 Ιουνίου 2021
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

EPD (Environmental Product Declaration )

Στο πλαίσιο της επίτευξης της Πράσινης Ανάπτυξης,  η EUROCERT, πάντα πρωτοπόρος στις εξελίξεις, εισάγει πρώτη στην ελληνική αγορά την υπηρεσία Επαλήθευσης της Περιβαλλοντικής Δήλωσης Προϊόντος – EPD (Environmental Product Declaration), η οποία αφορά στην διενέργεια ελέγχου, από διαπιστευμένο φορέα, των πληροφοριών που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις προϊόντων σε ολόκληρο ή μέρος του κύκλου ζωής τους.

 Αυτές οι δηλώσεις, παρέχουν ένα αξιόπιστο, διαφανές, συγκρίσιμο και επαληθεύσιμο περιβαλλοντικό προφίλ του προϊόντος και δίνουν την δυνατότητα δημοσιοποίησης των περιβαλλοντικών του επιδόσεων με βάση τις εκτιμήσεις του κύκλου ζωής (LCA), σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα Πρότυπα και τα διαθέσιμα ποσοτικά περιβαλλοντικά δεδομένα.

Οι επαληθευμένες από τον διαπιστευμένο Φορέα, Περιβαλλοντικές Δηλώσεις Προϊόντων, καταχωρίζονται στην βάση δεδομένων του Διεθνούς Μητρώου EPD (International EPD System®) και καθίστανται δημόσια διαθέσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο για αξιολόγηση και συγκριτική μελέτη.

Η EUROCERT, αποτελεί τον μοναδικό Φορέα στην Ελλάδα, και από τους ελάχιστους παγκοσμίως, ο οποίος είναι διαπιστευμένος  σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα ISO 17065 και ISO 14025 για να επαληθεύει περιβαλλοντικές δηλώσεις μίας ευρείας γκάμας προϊόντων, όπως δομικά, χημικά, πλαστικά, αλλά και υπηρεσιών. Αξίζει να σημειωθεί, ότι το απόλυτο εχέγγυο αξιοπιστίας και αποδοχής των Επαληθεύσεων EPD διεθνώς, είναι αυτές να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένο Φορέα.

 Εταιρίες, οι οποίες έχουν εμπιστευτεί το κύρος και την διεθνή αναγνώριση της EUROCERT, για την επαλήθευση των Περιβαλλοντικών Δηλώσεων EPD των προϊόντων τους, ενδεικτικά είναι :  η TITAN A.E., HERACLES GROUPS OF COMPANIES, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ και ΛΑΒΑ Α.Ε.