Τρίτη 18 Ιουλίου 2023
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Πλατφόρμα ETHOS: Ένα πρωτοπόρο εργαλείο για την Αξιολόγηση και Πιστοποίηση των επιδόσεων ESG των επιχειρήσεων

Η προστασία του περιβάλλοντος, αποτελεί πλέον αδήριτη αναγκαιότητα και αποτελεί θέμα ύψιστης προτεραιότητας, αφ’ ενός στην συνείδηση και τις επιλογές των πολιτών και των καταναλωτών και αφ’ ετέρου στον στρατηγικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων, αλλά και τον καθορισμό των πολιτικών των κυβερνήσεων και της ΕΕ.
Η ΕΕ προσφάτως, υιοθέτησε ένα συνεκτικό πλαίσιο πολιτικών και δράσεων, την Πράσινη Συμφωνία, με στόχο το 2050, η Ευρώπη να είναι ως ήπειρος, περιβαλλοντικά βιώσιμη και «ουδέτερη», από πλευράς εκπομπών.
Η EUROCERT ως ο κορυφαίος αμιγώς ελληνικός Οργανισμός Πιστοποίησης, αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα της ανάγκης για γνωστοποίηση από τις επιχειρήσεις των επιδόσεων τους σε ESG, παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες Πιστοποίησης στον τομέα αυτό.
Συγκεκριμένα η EUROCERT, δημιούργησε την ηλεκτρονική Πλατφόρμα ETHOS, στην οποία με την χρήση των κριτηρίων και του Ερωτηματολογίου του Προτύπου ETHOS*, οι επιχειρήσεις μπορούν να αναρτούν τα δεδομένα, τα οποία τεκμηριώνουν τις επιδόσεις τους σε ESG.
Ακολούθως, καθίσταται δυνατή, η εκ μέρους της EUROCERT Αξιολόγηση και Πιστοποίηση των επιδόσεων αυτών, είτε μέσω της επαλήθευσης εγγράφων και διαδικασιών ή μέσω της διενέργειας επιτόπιων επιθεωρήσεων, όπου αυτό απαιτείται.
Η EUROCERT, είναι ο πρώτος Φορέας Πιστοποίησης, ο οποίος λανσάρει και λειτουργεί ολοκληρωμένη Πλατφόρμα ESG, η οποία παρέχει την δυνατότητα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των δεδομένων ESG, που οι επιχειρήσεις δηλώνουν.
Με τον τρόπο αυτό δίνεται μια ουσιαστική απάντηση στο φαινόμενο, το οποίο δημιουργείται από την χρήση άλλων εργαλείων – Πλατφορμών που υπάρχουν στην αγορά,όπου τα στοιχεία που αναρτώνται είναι μόνο ‘’κατά δήλωση’’ χωρίς καμία επαλήθευση διογκώνοντας με τον τρόπο αυτό, πρακτικές ανακριβών δηλώσεων ESG και Greenwashing.
Η Πλατφόρμα ETHOS, απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση, η οποία επιθυμεί την Αξιολόγηση και Πιστοποίηση των ESG επιδόσεών της, καθώς και των επιχειρήσεων που ανήκουν στην αλυσίδα των προμηθευτών της.

 

Γ. Μπρισκόλας
Πρόεδρος ΔΣ EUROCERT

*Το Πρότυπο ETHOS  έχει εκπονηθεί από την EUROCERT σε συνεργασία με το Ελληνικό Δίκτυο για την εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR Hellas)