Δευτέρα 09 Μαΐου 2022
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ EUROCERT

Η EUROCERT, αποτελεί έναν από τους 31 διαπιστευμένους από το SAAS (Social Accountability Accreditation Services) φορείς πιστοποίησης παγκοσμίως για την πιστοποίηση σύμφωνα με το Πρότυπο SA 8000 (Social Accountability), την κορυφαία και πιο αξιόπιστη πιστοποίηση επιχειρήσεων αναφορικά με την κοινωνική υπευθυνότητα.

Η EUROCERT, εφαρμόζοντας πολύ αυστηρές απαιτήσεις στις εσωτερικές της διαδικασίες και διατηρώντας την υψηλότερη ποιότητα στην παροχή των υπηρεσιών της, πέτυχε να βρεθεί στο TOP-5 των φορέων παγκοσμίως, με την υψηλότερη βαθμολογία σύμφωνα, με την αξιολόγηση την οποία διενέργησε το SAAS σε διεθνές επίπεδο, για το έτος αναφοράς 2021.

Το SA 8000, αποτελεί το πλέον αξιόπιστο διεθνές Πρότυπο για την κοινωνική υπευθυνότητα, το οποίο εντάσσεται στον ευρύτερο τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Σχεδιάστηκε από τον Οργανισμό Social Accountability International (SAI), με στόχο να θέσει συγκεκριμένα κριτήρια και προδιαγραφές για τις κοινωνικά αποδεκτές συνθήκες εργασίας και έχει παγκόσμια εφαρμογή και αναγνώριση. Το Πρότυπο εστιάζει στην τήρηση των εργασιακών δικαιωμάτων και τη διασφάλιση δίκαιων και ασφαλών εργασιακών συνθηκών, λαμβάνοντας υπόψη συμφωνίες του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO) και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την εργασία και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το Πρότυπο SA 8000, αφορά σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους ή δραστηριότητας, οι οποίες στοχεύουν στη συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την επικοινωνία της επίδοσής τους σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ενώ επίσης θέτει σχετικές απαιτήσεις και στο προσωπικό των υπεργολάβων, επηρεάζοντας ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Η ανωτέρω διάκριση επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας που διαθέτει η EUROCERT σε διεθνές επίπεδο, καθώς και την προστιθέμενη αξία των Πιστοποιητικών της, τα οποία τυγχάνουν της μέγιστης αποδοχής σε παγκόσμιο επίπεδο.