Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Με την υπογραφή της EUROCERT δυο σημαντικές Πιστοποιήσεις του Ομίλου ΑΒΑΞ

Η EUROCERT, μετά από επιτυχή αξιολόγηση, πιστοποίησε σύμφωνα με τα διεθνή Πρότυπα ISO 22301 και ISO 39001 τα Συστήματα Διαχείρισης της Επιχειρησιακής Συνέχειας (ΣΔΕΣ) και της Οδικής Ασφάλειας του Ομίλου ΆΒΑΞ.

Το Πρότυπο ISO 22301:2012, προδιαγράφει τις απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί ένα αποτελεσματικό Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (ΣΔΕΣ). Δίνεται έμφαση στην οργανωτική ικανότητα επανάκαμψης, δηλαδή την ικανότητα του οργανισμού να προλαμβάνει δυσλειτουργίες, να προστατεύεται από τις συνέπειες πιθανών εξαιρετικών γεγονότων και να διαθέτει αποτελεσματικό μηχανισμό ανάταξης των επιπτώσεων και επαναφοράς στην κανονική λειτουργία.

Το Πρότυπο ISO 39001:2012 καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας (Road Traffic Safety). Σκοπός του Συστήματος, είναι η πρόληψη εμφάνισης ατυχημάτων σε σχέση με οδική κυκλοφορία αλλά και ο πληρέστερος έλεγχος όλων των δραστηριοτήτων της εταιρείας που σχετίζονται με οδικές μεταφορές και οδική ασφάλεια.

O Όμιλος ΑΒΑΞ είναι ένας από τους ισχυρότερους κατασκευαστικούς Ομίλους στην Ελλάδα, με μακρά ιστορία επιτυχημένων παραδόσεων εμβληματικών έργων υποδομής, εταιρικής ανάπτυξης, συμβολής στην ελληνική οικονομία και επιτυχημένης παρουσίας στις διεθνείς αγορές. Εισηγμένος από το 1994 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Όμιλος χαράσσει σημαντική πορεία έχοντας στον πυρήνα του αναπτυξιακού του πλάνου, τους επιχειρησιακούς άξονες των Κατασκευών, των Παραχωρήσεων και της Ενέργειας ενώ εστιάζει στη διεύρυνση της παρουσίας του στις διεθνείς αγορές και στην διατήρηση της ηγετικής θέσης του στην εγχώρια. Στον Όμιλο ΑΒΑΞ ανήκουν οι εταιρείες ΕΤΕΘ, VOLTERRA, AVAX Development, ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις, AVAX International, ΕΛΒΙΕΞ, AUTECO (ΑΒΑΞ ΙΚΤΕΟ), ΤΑSK ΑΒΑΞ και ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ.