Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ-ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Συμφωνία του Παρισιού, έθεσε ως μείζονα επιχειρησιακό στόχο την κλιματική ουδετερότητα δηλ. την επίτευξη μέχρι το 2050, μηδενικού ισοζυγίου μεταξύ εκπομπών και απορροφήσεων αερίων του θερμοκηπίου, με επιδιωκόμενο ενδιάμεσο στόχο για το 2030, την επίτευξη μείωσης κατά 55%.

Η επονομασθείσα «Πράσινη Συμφωνία», συνιστά το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την επίτευξη των ανωτέρω, το οποίο περιλαμβάνει την ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών και μέτρων θεσμικού κυρίως χαρακτήρα, με αυστηρό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής.

Η βασική ιδέα για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων (τελικού και ενδιάμεσου), είναι η εισαγωγή του παράγοντα της αειφορίας στην ροή του χρήματος δηλ. ως κρίσιμου παράγοντα στις κάθε μορφής χρηματοδοτήσεις.

Για την επίτευξη του φιλόδοξου αυτού στόχου είναι απαραίτητη προϋπόθεση, η δέσμη των πρωτοβουλιών, οι οποίες αναλαμβάνονται, να είναι αντιληπτές και ευχερώς εφαρμόσιμες από τις επιχειρήσεις και να ισορροπούν μεταξύ των στόχων της αειφορίας, της διαφύλαξης και προαγωγής της ανταγωνιστικότητας και της εξασφάλισης της κοινωνικής συνοχής.

Η «αρχιτεκτονική» του εγχειρήματος, περιλαμβάνει δύο βασικές πρωτοβουλίες, με άμεσο ενδιαφέρον για τις επιχειρήσεις.

Η πρώτη, αφορά στην θέσπιση του EU Taxonomy Climate Delegated Act, το οποίο εισάγει ένα σύστημα ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων, με βάση την συμβολή τους στην επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων για την κλιματική ουδετερότητα.

Μέχρι σήμερα έχουν υιοθετηθεί τεχνικά κριτήρια  ταξινόμησης για δύο από τους έξι επί μέρους στόχους, για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής.

Με την υιοθέτηση του συνόλου των τεχνικών κριτηρίων, θα καλύπτονται οι οικονομικές δραστηριότητες του 40% των εισηγμένων επιχειρήσεων, σε τομείς, οι οποίοι ευθύνονται για το 80% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην Ευρώπη.

Με βάση την συμμόρφωση προς τα τεχνικά κριτήρια, θα καθορίζεται αν μία οικονομική δραστηριότητα συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων για την κλιματική ουδετερότητα.

Με τον τρόπο αυτόν οι επιχειρήσεις διαθέτουν μία «πυξίδα», προς την κατεύθυνση της μετάβασής τους προς την αειφορία και τον χαρακτηρισμών τους

Ταυτόχρονα και παρά το γεγονός ότι η υιοθέτηση αυτού του συστήματος ταξινόμησης δεν είναι υποχρεωτικής εφαρμογής από τις επιχειρήσεις, είναι βέβαιο ότι θα αποτελεί εργαλείο λήψης αποφάσεων  για τις χρηματοδοτήσεις επενδυτικών σχεδίων. Το εργαλείο αυτό θα χρησιμοποιηθεί και από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η δεύτερη, αφορά στην αναθεώρηση-συμπλήρωση του πλαισίου δημοσίευσης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, με την εφαρμογή της Οδηγίας Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Η αναθεώρηση, αφορά κυρίως στην διεύρυνση της βάσης των επιχειρήσεων, οι οποίες είναι υπόχρεες για την δημοσίευση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, την χρησιμοποίηση Προτύπων για την τυποποιημένη δημοσιοποίηση των πληροφοριών, την ψηφιακή ανάρτηση των πληροφοριών και την επιθεώρηση της προς δημοσίευση πληροφόρησης.

Κοινό στοιχείο και των δύο πρωτοβουλιών, είναι το γεγονός ότι οι επιδόσεις των επιχειρήσεων στο πλαίσιο του συστήματος ταξινόμησης, καθώς και η προς δημοσίευση μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, δεν θα είναι κατά δήλωση, αλλά θα υποστηρίζονται από επιθεώρηση εκ μέρους ανεξάρτητου Φορέα Πιστοποίησης.