Παρασκευή 08 Απριλίου 2022
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Αναβάθμιση της ποιότητας στις υπηρεσίες μετάφρασης με την εφαρμογή του Προτύπου ISO 17100

Aluminco: Πιστοποίηση EPD για μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Σε Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος προχώρησε η Alumincο, η οποία θέτει στο επίκεντρο της στρατηγικής της την ολοκληρωμένη και ορθολογική διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που σχετίζονται με τις παραγωγικές διαδικασίες και τα προϊόντα της. Η Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (Environmental Product Declaration – EPD) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα Οικολογικής Σήμανσης, με τη μορφή επαληθεύσιμου εγγράφου. Έχει ταυτόχρονα την δυνατότητα να γνωστοποιεί με διαφάνεια την περιβαλλοντική επίπτωση των προϊόντων καθ’ όλο τον κύκλο ζωής τους. 

Η Δήλωση EPD σε συνδυασμό με τη Μελέτη Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (Life Cycle Assessment – LCA), η οποία έρχεται να την πλαισιώσει, μπορεί να συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών άνθρακα και λοιπών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ταυτόχρονα δίνει την δυνατότητα σύγκρισης των διαφορετικών υλικών και προϊόντων με σκοπό να επιλεγεί η πιο βιώσιμη λύση.

Για την υιοθέτηση του EPD καταμετρήθηκαν και αποτυπώθηκαν ποσοτικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκαλούνται σε όλα τα στάδια ζωής ενός προφίλ αλουμινίου. Σε αυτό το πλαίσιο ελήφθησαν υπόψη παράγοντες που ξεκινούν από τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται και εκτείνονται στη μεταφορά τους στις μονάδες παραγωγής της Aluminco, τις άμεσες εκπομπές από την παραγωγή των προϊόντων καθώς και τις επιπτώσεις κατά την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής τους. 

Βασισμένο στα πρότυπα ISO 14025 και ΕΝ 15804 το EPD της Aluminco

Το EPD της Aluminco αναπτύχθηκε σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 14025 και ΕΝ 15804. Βασίστηκε στη Μελέτη Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (Life Cycle Assessment-LCA) κατά τα πρότυπα ISO 14040 και ISO 14044, για τέσσερα διαφορετικά προϊόντα που αποτελούν τoν κύριο όγκο παραγωγής και πωλήσεων: 
•    Ψυχρό άβαφο προφίλ αλουμινίου 
•    Θερμοδιακοπτόμενο άβαφο προφίλ αλουμινίου 
•    Ψυχρό βαμμένο προφίλ αλουμινίου 
•    Θερμοδιακοπτόμενο βαμμένο προφίλ αλουμινίου 

 

Διαπίστευση από τη Eurocert

Η διαπίστευση της Aluminco με βάση τα πρότυπα EPD και LCA πραγματοποιήθηκε από τον ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, Εurocert. Και τα δύο πρότυπα πιστοποίησης δημοσιεύτηκαν στο International EPD System, ούτως ώστε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που σχετίζονται με τις υψηλές περιβαλλοντικές επιδόσεις των προϊόντων. 

Σημειώνεται ότι η Aluminco δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (Environmental, Social, Governance: ESG). Η εταιρεία δεσμεύεται πλήρως με όλες τις καίριες και βασικές παραμέτρους της βιώσιμης ανάπτυξης, ενσωματώνοντας ESG κριτήρια σε όλα τα στάδια της λειτουργίας της. Ταυτόχρονα όμως αναπτύσσει στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης, θέτοντας στόχους που αφορούν στη δραστική βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, την αύξηση της χρήσης δευτερογενών πρώτων υλών και τη διάθεση καινοτόμων προϊόντων στην αγορά, υψηλής απόδοσης με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. 

Η Aluminco επενδύει 40 χρόνια σε ένα βιώσιμο μέλλον

Ο τομέας του ESG σχετίζεται με την υιοθέτηση στην πράξη, των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχουν θέσει τα Ηνωμένα Έθνη, κάτι που υλοποιούν οι μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως. Σε αυτό το πλαίσιο όλες οι επιχειρηματικές οντότητες που συμβαδίζουν με τα πρότυπα του ESG προχωρούν στη μέτρηση, δημοσιοποίηση και διαχείριση των κινδύνων και των ευκαιριών που σχετίζονται με την βιώσιμη ανάπτυξη, κάτι που εφαρμόζει και η Aluminco. Η εταιρεία στα 40 χρόνια επιχειρηματικής της διαδρομής, επενδύει στους τομείς έρευνας και ανάπτυξης καθώς και στην παραγωγή προϊόντων με σεβασμό προς το περιβάλλον. Στην αιχμή της φιλοσοφίας της βρίσκεται η φράση: "Building a sustainable future" (Χτίζοντας ένα βιώσιμο μέλλον).