Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Υπάλληλοι Ταχυδρομικού Τομέα


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ NeWPOST: Υπάλληλοι Ταχυδρομικού Τομέα


Πεδίο Σχήματος
Το συγκεκριμένο Σχήμα Πιστοποίησης, παρέχει αναγνώριση σε εθνικό και διεθνές
επίπεδο για τους ταχυδρομικούς υπαλλήλους της «Νέας Εποχής», εκπαιδευμένους και
πιστοποιημένους με βάση εθνικά και διεθνή Πρότυπα και πρακτικές.


Σε ποιούς απευθύνεται
Ο υποψήφιος πρέπει δεν απαιτείται να φέρει συγκεκριμένα προσόντα για αυτό το
επίπεδο εκπαίδευσης.
Η πιστοποίηση αυτή απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους που ήδη εργάζονται σε
Ταχυδρομικές υπηρεσίες ή ενδιαφέρονται να απασχοληθούν σε αυτές και συγκεκριμένα
στις παρακάτω δραστηριότητες.
Γνωστικό Αντικείμενο

Υποσχήμα: Ειδίκευσης για Ταχυδρόμους Υποσχήμα: Ειδίκευση για Υπαλλήλους Θυρίδας Ταχυδρομείων
• Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
• Πολιτικές Απορρήτου και Εμπιστευτικότητας
• Επικοινωνία σε Διαπολιτισμικά Περιβάλλοντα
• «Ήπιες» δεξιότητες
• Ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητες
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
• Επίδοση Δεμάτων
• «Ήπιες» Δεξιότητες για διανομείς
• Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
• Πολιτικές Απορρήτου και Εμπιστευτικότητας
• Επικοινωνία σε Διαπολιτισμικά Περιβάλλοντα
• «Ήπιες» δεξιότητες
• Ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητες
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
• Εξυπηρέτηση Πελατών
• Ηλεκτρονικό Εμπόριο
«Ήπιες» δεξιότητες για Υπαλλήλους Θυρίδας

 

Μεθοδολογία
Θεωρητική Εξέταση
 

Συνολικές επισκέψεις :