Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Πεδίο Σχήματος

Το συγκεκριμένο Σχήμα Πιστοποίησης, παρέχει αναγνώριση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων, εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους με βάση εθνικά και διεθνή Πρότυπα ή και εθνικές νομοθετικές απαιτήσεις.

 

Σε ποιούς απευθύνεται

Η πιστοποίηση αυτή απευθύνεται σε άτομα τα οποία ενδιαφέρονται να γίνουν Υπεύθυνοι Προστασίας Δεδομένων.

Για την απόκτηση αυτής της πιστοποίησης απαιτείται ο υποψήφιος να έχει υψηλό επίπεδο γνώσεων και εμπειρίας, δεδομένου ότι η πιστοποίηση δηλώνει την ικανότητα του πιστοποιούμενου να ανταποκρίνεται σωστά στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου αντικειμένου

 

Γνωστικό Αντικείμενο

Γενικές Διατάξεις

Ορισμοί

Ισχύουσα Νομοθεσία

Αρχές για την Επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Νομιμότητα

Επεξεργασία Ειδικών περιπτώσεων

Δικαιώματα Υποκειμένου Δεδομένων

Δικαίωμα εναντίωσης

Υποχρεώσεις DPO

Ασφάλεια Δεδομένων

Διεθνής Συνεργασία

Ανεξάρτητη αρχή

Εμπιστευτικότητα

Ανάλυση Επικινδυνότητας

Κυρώσεις - Προσφυγές

 

Μεθοδολογία

 

Θεωρητική Εξέταση

Συνολικές επισκέψεις :