Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ


 Πεδίο Σχήματος

Το συγκεκριμένο Σχήμα Πιστοποίησης παρέχει αναγνώριση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σε Τεχνίτες Συστημάτων Δόμησης, καθ’ όσον αυτοί διαθέτουν, πιστοποιημένες δεξιότητες που βασίζονται σε εθνικά και διεθνή Πρότυπα, αντίστοιχες νομοθετικές απαιτήσεις και εφαρμογή καλών τεχνικών πρακτικών

 

Ειδικότητες

Για το συγκεκριμένο Σχήμα έχουν αναπτυχθεί οι ακόλουθες ειδικότητες:

 • Τεχνίτες Ξηρής  Δόμησης
 • Τεχνίτες Εξωτερικής Θερμομόνωνσης

 

Σε ποιους απευθύνεται

Η πιστοποίηση απευθύνεται σε άτομα που απασχολούνται ή πρόκειται να απασχοληθούν στην εφαρμογή συστημάτων δόμησης, όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω.

Για την απόκτηση της πιστοποίησης απαιτείται ο υποψήφιος να έχει υψηλό επίπεδο γνώσης του συγκεκριμένου αντικειμένου , δεδομένου ότι η πιστοποίηση δηλώνει την ικανότητα του πιστοποιούμενου να ανταποκρίνεται πλήρως στα συγκεκριμένα καθήκοντα της αντίστοιχης ειδικότητας.

 

Γνωστικό Αντικείμενο

1.    Τεχνίτες Ξηρής Δόμησης

 • Νομοθεσία – Πρότυπα Ξηράς Δόμησης (ΞΑ) - Προϊόντα & Τεχνικά χαρακτηριστικά- Συστήματα ξηρής δόμησης και Πιστοποιημένες επιδόσεις 
 • Πυραντίσταση υλικών και πυραντοχή Συστημάτων-Φέροντα δομικά μεταλλικά στοιχεία 
 • Ακουστικές ιδιότητες υλικών και ηχομόνωση/ ηχοαπορρόφηση                                                                                                                                                               
 • Θερμομόνωτικές ιδιότητες και θερμομόνωση εξωτερικών τοιχοποιιών                                                                                                                                                    
 • Εφαρμογή συστημάτων Ξ/Δ
 • Κατασκευαστικές λεπτομέρειες                                                                    
 • Συστήματα Ξηρής Δόμησης- Συνταγές & Καταναλώσεις

 

2.            Τεχνίτες  Εξωτερικής Θερμομόνωσης

 • Νομοθεσία – Πρότυπα Συστημάτων Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ΣΕΘ)
 • Γενικές οδηγίες και Πιστοποιήσεις
 • Προϊόντα και Τεχνικά χαρακτηριστικά
 • Συστήματα ΣΕΘ & Πιστοποιημένες επιδόσεις  
 • Εφαρμογή ΣΕΘ και Κατασκευαστικές οδηγίες
 • Συστήματα  ΣΕΘ – ‘Συνταγές’ & Καταναλώσεις  

 

Μεθοδολογία

Θεωρητική και Πρακτική Εξέταση

Συνολικές επισκέψεις :