Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων

ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ


Πεδίο Σχήματος

Το συγκεκριμένο σχήμα πιστοποίησης, παρέχει αναγνώριση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για Συνοδούς Προστασίας Υψηλών Προσώπων, εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους με βάση εθνικά και διεθνή πρότυπα και εθνικές νομοθετικές απαιτήσεις.

 

Σε ποιούς απευθύνεται

Η πιστοποίηση αυτή απευθύνεται σε άτομα τα οποία πρόκειται να εργαστούν ως Συνοδοί Προστασίας Υψηλων Προσώπων.

Για την απόκτηση αυτής της πιστοποίησης απαιτείται ο υποψήφιος να έχει στον τομέα δραστηριότητάς του, υψηλό επίπεδο γνώσεων και εφαρμογής, δεδομένου ότι η πιστοποίηση δηλώνει την ικανότητα του πιστοποιούμενου να ανταποκρίνεται σωστά στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου αντικειμένου..

 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

- Απόφοιτος τουλάχιστον Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης Σχολής , και

-Τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσία ως Συνοδός Προστασίας Υψηλων Προσώπων 

 

Γνωστικό Αντικείμενο

Στοιχεία Νομικής Ενημέρωσης και Επαγγελματικής Δεοντολογίας

Διαχείριση Προσωπικής Προστασίας και Ασφάλειας

Εφαρμογή κανόνων Προσωπικής προστασίας και Ασφάλειας

Γνώσεις Αγγλικής Γλώσσας

 

Μεθοδολογία

Θεωρητική Εξέταση

Συνολικές επισκέψεις :