Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

ΣΥΝΟΔΟΙ VIP


Πεδίο Σχήματος

Το συγκεκριμένο σχήμα πιστοποίησης, παρέχει αναγνώριση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για Συνοδούς VIP, εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους με βάση εθνικά και διεθνή πρότυπα και εθνικές νομοθετικές απαιτήσεις.

 

Σε ποιούς απευθύνεται

Η πιστοποίηση αυτή απευθύνεται σε άτομα τα οποία πρόκειται να εργαστούν ως Συνοδοί VIP.

Για την απόκτηση αυτής της πιστοποίησης απαιτείται ο υποψήφιος να έχει στον τομέα δραστηριότητάς του, υψηλό επίπεδο γνώσεων και εφαρμογής, δεδομένου ότι η πιστοποίηση δηλώνει την ικανότητα του πιστοποιούμενου να ανταποκρίνεται σωστά στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου αντικειμένου..

 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

- Απόφοιτος τουλάχιστον Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης Σχολής , και

-Τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσία ως Συνοδός VIP

 

Γνωστικό Αντικείμενο

Στοιχεία Νομικής Ενημέρωσης και Επαγγελματικής Δεοντολογίας

Διαχείριση Προσωπικής Προστασίας

Εφαρμογή κανόνων Προσωπικής προστασίας

Γνώσεις Αγγλικής Γλώσσας

 

Μεθοδολογία

Θεωρητική Εξέταση

Συνολικές επισκέψεις :