Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ


Πεδίο Σχήματος

Το συγκεκριμένο Σχήμα Πιστοποίησης, παρέχει αναγνώριση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για Εξειδικευμένα Στελέχη Χρηματοοικονομικών-Πληροφοριακών και Διασυνοριακών Διαδικασιών Διεθνούς Εμπορίου, εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους με βάση εθνικά και διεθνή Πρότυπα και πρακτικές.

 

Σε ποιούς απευθύνεται

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει τουλάχιστον Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για την απόκτηση αυτής της πιστοποίησης απαιτείται ο υποψήφιος να έχει υψηλό επίπεδο γνώσεων και εμπειρίας, δεδομένου ότι η πιστοποίηση δηλώνει την ικανότητα του πιστοποιούμενου να ανταποκρίνεται σωστά στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου αντικειμένου.

 

Γνωστικό Αντικείμενο

- Χρηματοοικονομικές Διαδικασίες

- Μέσα Διεθνών Πληρωμών

- Ασφάλεια Εξαγωγικών Πιστώσεων και Χρηματοδοτήσεις

- Χρηματοδότηση Εξαγωγών

- Πληροφοριακά Συστήματα & Εργαλεία –Ηλεκτρονικές Βάσεις Δεδομένων και Συστήματα

- Διασυνοριακές Διαδικασίες

- Μεταφορά Εμπορεύματος

- Προετοιμασία Φορτωτικών Εγγράφων Διεθνούς Εμπορίου

- Τα βασικά Πιστοποιητικά Εξαγωγών

- Χρήση των Φορτωτικών Εγγράφων

Μεθοδολογία

 

Θεωρητική Εξέταση

 

Συνολικές επισκέψεις :