Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ


 

Πεδίο Σχήματος

 

Το συγκεκριμένο Σχήμα Πιστοποίησης παρέχει αναγνώριση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σε Στελέχη Εφοδιαστικής Αλυσίδας, εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους με βάση εθνικά και διεθνή Πρότυπα και νομοθετικές απαιτήσεις


Ειδικότητες

-          Στελέχη Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

-          Στελέχη Αποθήκης

-          Στελέχη Διαμεταφορών- Διαλογών

 

Σε ποιους απαυθύνεται

Η πιστοποίηση απευθύνεται σε άτομα που απασχολούνται ή πρόκειται να απασχοληθούν στην Εφοδιαστική Αλυσίδα για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες.

Για την απόκτηση της πιστοποίησης απαιτείται ο υποψήφιος να έχει υψηλό επίπεδο γνώσης , δεδομένου ότι η πιστοποίηση δηλώνει την ικανότητα του πιστοποιούμενου να ανταποκρίνεται πλήρως στα συγκεκριμένα καθήκοντα

 

Γνωστικό αντικείμενο

Ανάλογα με το αντικείμενο:

1.      Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

-   Διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας -Αρχές Ψυχρής Εφοδιαστικής Αλυσίδας

-   Αρχές αποθήκης

-   Διαχείριση Μεταφορών

-   Διαχείριση Πελατών

 

2.      Στέλεχος Αποθήκης

-   Βασικές Γνώσης Διοίκησης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας

-   Αρχές αποθήκης & Διεργασιών Αποθήκης

 

3.         Στέλεχος Διαμεταφορών- Διαλογών

-  Αρχές Διαμεταφοράς & Διαλογής

-  Διαχείριση Εμπορευμάτων & Διαδικασιών Διαμεταφορέων- Διαλογέων

-  Συστήματα και πρακτικές αποτελεσματικής διαλογής

 

Μεθοδολογία

Θεωρητική Εξέταση

 

 

Συνολικές επισκέψεις :