Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Πυροσβεστήρες


Η EUROCERT είναι διαπιστευμένος και εγκεκριμένος οργανισμός να διενεργεί ελέγχους για την εποπτεία κανονισμών λειτουργίας αναγνωρισμένων εταιριών συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης πυροσβεστήρων. 

Η δραστηριότητα της συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης πυροσβεστήρων διέπεται από τη Ελληνική νομοθεσία που είναι οι ΚΥΑ 618/43 (ΦΕΚ Β’ 52/2005) και ΚΥΑ 17230/671 (ΦΕΚ Β’ 1218/2005) καθώς και την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τον εξοπλισμό υπό πίεση.
 
Όσα εργαστήρια δραστηριοποιούνται στη συντήρηση, επανέλεγχο και αναγόμωση πυροσβεστήρων οφείλουν να συμμορφώνονται με τα ανωτέρω.
 
Η EUROCERT παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο τις υπηρεσίες της ως αναγνωρισμένος φορέας για τους απαιτούμενους ελέγχους τόσο για την αρχική έγκριση αλλά και συνεχή εποπτεία του κανονισμού λειτουργίας των αναγνωρισμένων εταιριών καθώς και για τον έλεγχο παρτίδων πυροσβεστήρων εισαγόμενων από τρίτες χώρες.
 
Όσα εργαστήρια επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον έλεγχο 10ετίας των φιαλών των πυροσβεστήρων, τότε θα πρέπει να εφαρμόζουν τα όσα προβλέπει η ΥΑ14165/Φ17.4/373 (ΦΕΚ Β’ 673/1993) για κέντρα επανελέγχου φιαλών. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η σύνταξη κανονισμού ο οποίος θα πρέπει να προβλέπει τα όσα ορίζονται στα όσα από τα πρότυπα περιοδικού ελέγχου φιαλών(ΕΝ1802, ΕΝ1803, ΕΝ1968) εφαρμόζονται.
 
Η EUROCERT παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο τους ελέγχους που απαιτούνται προκειμένου για την τελική έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης καθώς είναι διαπιστευμένος και εγκεκριμένος οργανισμός για το σκοπό αυτό.
 
 
ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΕΙΝΑΙ
 
  • Συμμόρφωση με υποχρεωτική νομοθεσία

 

  • Ορθή επαγγελματική πρακτική
 
 
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΗΝ EUROCERT
 
Οι ελεγκτές μας διαθέτουν εμπειρία και κατάλληλη κατάρτιση για τους ελέγχους ενώ μπορούν ταυτόχρονα και ευέλικτα να συνδυάζουν ικανότητες να διενεργούν ελέγχους και σε άλλα πρότυπα που επιθυμεί να εφαρμόζει κάθε επιχείρηση. Έτσι, είναι και ο προγραμματισμός των ελέγχων αποτελεσματικότερος και η διαχείριση των ελέγχων βέλτιστη.
 
Πίνακας πελατών
 
Συμπληρώστε την αίτηση  

 

 

Συνολικές επισκέψεις :