Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Περιοδικός Έλεγχος Ανυψωτικών Μέσων


Ο περιοδικός έλεγχος ανυψωτικών μέσων είναι υποχρεωτικός σύμφωνα με την Υ.Α. οικ. 15085/593/2003  (ΦΕΚ 1186/Β/25.8.2003, για τις επιχειρήσεις που έχουν ιδιόκτητα ανυψωτικά μέσα για την κάλυψη των ανυψωτικών εργασιών.
 
Τα ανυψωτικά μέσα είναι γερανογέφυρες, γερανοί, περονοφόρα οχήματα, αντλίες σκυροδέματος, καλαθοφόρα οχήματα, αναβατόρια, τηλεσκοπικοί γερανοί οχημάτων (παπαγαλάκια).
 
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
 
Ο περιοδικός έλεγχος διενεργείται ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα όπως ορίζεται από την ανωτέρω νομοθεσία ανάλογα με το είδος και την ανυψωτική ικανότητα του ανυψωτικού μέσου.
Περιλαμβάνει οπτικό έλεγχο, επίβλεψη έμφορτων δοκιμών   (στατική δοκιμή 125% του μέγιστου φορτίου ανύψωσης (SWL), δυναμική δοκιμή 110% του SWL, δοκιμή ασφαλιστικής διάταξης υπερφόρτωσης και όπου απαιτείται έμφορτη δοκιμή ευστάθειας).
 
ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ
  • Συμμόρφωση προς την νομοθεσία
  • Ασφάλεια χρήσης  - Διασφάλιση της ποιότητας 
  • Διατήρηση αγοραστικής αξίας 
 
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ EUROCERT
 
Η EUROCERT είναι Ελληνικός Ανεξάρτητος Οργανισμός Πιστοποίησης, με δραστηριότητα άνω των 10 ετών στον έλεγχο ανυψωτικών μέσων. Διαθέτει άριστα εκπαιδευμένους επιθεωρητές επιστήμονες με πολυετή εμπειρία στους ελέγχους και στις επιθεωρήσεις.
 
Η EUROCERT είναι διαπιστευμένη από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) με αρ. πιστ. 53-2 και αναγνωρισμένη από την Ελληνική Κυβέρνηση σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2225/123 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας  για την διενέργεια των περιοδικών ελέγχων, πιστοποιήσεων ανυψωτικών μέσων για όλες τις κατηγορίες επικινδυνότητας που αναφέρονται στην νομοθεσία (ΦΕΚ 1186/Β/2003).
 
Παράλληλα πρέπει να εκτιμηθεί ιδιαίτερα από την Ελληνική Αγορά το γεγονός ότι η EUROCERT είναι εξολοκλήρου (100%) Ελληνική Εταιρία.
 
Συμπληρώστε την Αίτηση Πιστοποίησης 

Συνολικές επισκέψεις :