Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων

Περιβάλλον


ISO 14001
EMAS (EK) 1221/2009
Επαλήθευση Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου EU-ETS
ISO 14064 Αέρια θερμοκηπίου
Αντιστάθμιση Έμμεσου Κόστους Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου
ISCC
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚ 333/2011
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚ 715/2013
Συνολικές επισκέψεις :