Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

PLACE HYGIENE


 

 

 Η Προδιαγραφή αυτή εκπονήθηκε από την EUROCERT, με σκοπό την αξιολόγηση και κατάταξη σε επίπεδα,  των επιδόσεων υγιεινής των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η Προδιαγραφή είναι προαιρετική, εφαρμόζεται αυτοτελώς και έχει λάβει τη μορφή ερωτηματολόγιου, με σκοπό την ευχερέστερη εφαρμογή των απαιτήσεων. Η διαδικασία αξιολόγησης και κατάταξης, δεν υποκαθιστά καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, καθώς και τις αρμοδιότητες των δημόσιων υπηρεσιών , όπως αυτές καθορίζονται στην κειμένη νομοθεσία.


Μέσω της σχετικής διαδικασίας ελέγχου από την EUROCERT, δίνεται έμφαση στην αξιολόγηση των εφαρμοζόμενων από την επιχείρηση καλών πρακτικών υγιεινής και διαχείρισης, των πρώτων, ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων, καθώς και στον επιτόπιο έλεγχο υγιεινής και ποιότητας.


Οι αξιολογημένες επιχειρήσεις εντάσσονται σε ειδικό μητρώο Πιστοποιημένων Επιχειρήσεων που έχει δημιουργηθεί, ενώ αποκτούν το δικαίωμα χρήσης Σήματος, που απονέμεται από την εταιρεία και μέσω του οποίου γνωστοποιείται στους πελάτες το επίπεδο στο οποίο κατατάσσονται από πλευράς τήρησης των κανόνων υγιεινής.


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνηστε μαζί μας στο  210 6252 495

Συνολικές επισκέψεις :