Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Οίκος Ποιοτικού Ελέγχου


H EUROCERT με την μακρόχρονη εμπειρία και εμπλοκή στην επιθεώρηση τεχνικών έργων, αναλαμβάνει υπηρεσίες Οίκου Ποιοτικού Ελέγχου (παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών - Τρίτου Μέρους)
 
προς:
 
  • Δημόσιους Οργανισμούς και Υπηρεσίες υλοποίησης Τεχνικών Έργων 
  • Τεχνικές Εταιρείες 
  • Ιδιωτικές Εταιρίες υλοποίησης Τεχνικών Έργων
 
Ο έλεγχος αφορά ενδεικτικά, την έγκριση και την εφαρμογή του Προγράμματος Ποιότητας του Έργου, την έγκριση καταλληλότητας των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, την αξιολόγηση των εργαστηριακών ελέγχων που απαιτούνται και τον επί τόπου έλεγχο της κατασκευής και των εργοταξιακών εγκαταστάσεων.
 
Η υπηρεσία Οίκου Ποιοτικού Ελέγχου διασφαλίζει την εφαρμογή και επαλήθευση των εγκεκριμένων προδιαγραφών και μελετών κατά την κατασκευή τεχνικών έργων καθώς και την πλήρη εφαρμογή του Προγράμματος Ποιότητας Έργου. Επίσης διασφαλίζεται η καταλληλότητα των υλικών και ο έλεγχος όλων των απαιτούμενων εργαστηριακών δοκιμών.
 
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ EUROCERT 
 
Η EUROCERT είναι αμιγώς Ελληνικός Φορέας, ο οποίος καλύπτει τις απαιτήσεις του άρθρου 135 του νόμου 4070/2012 για ανάληψη υπηρεσιών ΟΠΕ σε Δημόσια Έργα.
 
Επίσης η EUROCERT διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό μακρόχρονη εμπειρία στην επιθεώρηση τεχνικών έργων και σε επιθεωρήσεις τρίτου μέρους.
 
 
 
 

Συνολικές επισκέψεις :