Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Κοινοποιήσεις

Έγκριση EUROCERT ως Κοινοποιημένου - Αναγνωρισμένου Οργανισμού
Τα πρόστιμα που επιβάλλονται από την Επιθεώρηση Εργασίας αφορούν και τη μη επίδειξη έγκυρων πιστοποιητικών των ανυψωτικών μηχανημάτων που χρησιμοποιεί η επιχείρηση
Ισολογισμός
Το πρότυπο ISO 27001:2005 παύει να ισχύει από τις 30/9/2015
Νέα Νομοθεσία περι σύναψης Δημοσίων συμβάσεων έργων,προμηθειών και υπηρεσιών
Συνολικές επισκέψεις :