Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Νέα για τις μεταλλικές κατασκευές


23/04/2015

 

H Eurocert είναι Κοινοποιημένος Οργανισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Αριθμός Αναγνώρισης 1128) για τον Κανονισμό Δομικών Προϊόντων (305/2011).

Επιπλέον έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της και στην πιστοποίηση CE κατά το πρότυπο:

ΕΝ 1090-1:Κατασκευές έργων από Χάλυβα και από Αλουμίνιο. Απαιτήσεις για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των δομικών εξαρτημάτων.

Το EN 1090-1 ανήκει σε μια ομάδα προτύπων που αφορούν στον σχεδιασμό και στην κατασκευή στοιχείων/ κατασκευών που φέρουν φορτίο, από αλουμίνιο ή χάλυβα. Ειδικότερα καθορίζει τις απαιτήσεις για την αξιολόγηση συμμόρφωσης της επίδοσης των χαρακτηριστικών των εξαρτημάτων από χάλυβα και αλουμίνιο, καθώς και των kits που διατίθενται στην αγορά ως δομικά προϊόντα. Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης καλύπτει τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά και τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά - κατά περίπτωση. Αναφέρεται σε κατασκευαστές μεταλλικών μερών (δοκοί, κοιλοδοκοί, γέφυρες, σχάρες, γραδελάδες, σκάλες, προστατευτικά κάγκελα κ.α.) που θα χρησιμοποιηθούν ως δομικά στοιχεία σε μεταλλικά κτίρια, γέφυρες, πυλώνες, σιλό, βάσεις φωτοβολταϊκών κτλ.

Επιπροσθέτως του προτύπου ΕΝ 1090-1, έχουν αναπτυχθεί τα:

EN 1090-2: Τεχνικές απαιτήσεις για την εκτέλεση κατασκευών από Χάλυβα και

EN 1090-3: Τεχνικές απαιτήσεις για την εκτέλεση κατασκευών από Αλουμίνιο που αποτελούν και τους οδηγούς ορθής εφαρμογής των απαιτήσεων του ΕΝ 1090-1.

Η σήμανση CE κατά ΕΝ 1090-1, είναι υποχρεωτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση από 01-07-2014 (Κανονισμός Δομικών Προϊόντων 305/2011) ενώ η σχετική νομοθεσία στην Ελλάδα προέβλεπε ως ημερομηνία εφαρμογής την 01-10-2012.

Παράλληλα και στα πλαίσια πιστοποίησης των μεταλλικών κατασκευών η EUROCERT παρέχει και τις εξής υπηρεσίες:

  • Πιστοποίηση Συγκολλητών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9606-1
  • Πιστοποίηση Διαδικασιών Συγκόλλησης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 15614-1
  • Πιστοποίηση ποιοτικών απαιτήσεων συγκολλήσεων τήξης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 3834.

Για πληροφορίες/ ενημέρωση σχετικά με την διαδικασία είμαστε στην διάθεσή σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας.

Συνολικές επισκέψεις :