Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Με την σφραγίδα της EUROCERT η πιστοποίηση της διαχείρισης της ενέργειας από τον ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ


 

Η EUROCERT ολοκλήρωσε πρόσφατα με επιτυχία την επαναπιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας (ΣΔΕ), της εταιρείας ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.,  σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 50001:2018.

Το  Πρότυπο ISO 50001, προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για τη δημιουργία Συστήματος Διαχείρισης της ενέργειας σε μια επιχείρηση και εστιάζει στον εντοπισμό των ευκαιριών ενεργειακής βελτίωσης και στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.

O ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, τόσο με το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας, με βάση το Πρότυπο ISO 50001, όσο και με τη μεθοδολογία παρακολούθησης και μείωσης εκπομπών που εφαρμόζει με βάση το Airport Carbon Accreditation Scheme και το Πρότυπο ISO 14064-1, τα οποία πιστοποιούνται από τη EUROCERT, αποδεικνύει τη συμβολή του στην παγκόσμια προσπάθεια για την ορθολογική χρήση της ενέργειας και τη δέσμευσή του για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.

Η EUROCERT, ως διαπιστευμένος Φορέας Πιστοποίησης στην Ελλάδα από το Ε.ΣΥ.Δ. για το ISO 50001, σε συνδυασμό με το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό της, διεκπεραιώνει  πλήρως την Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ορθολογική αξιοποίηση φυσικών πόρων,  τη  λήψη αναγκαίων μέτρων για την εξοικονόμηση ενέργειας και τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος  από επιχειρήσεις και φορείς.

 

Συνολικές επισκέψεις :