Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚ 715/2013


Ο Κανονισμός 715/2013/ΕΚ καθορίζει τα κριτήρια (Άρθρο 3) με τα οποία τα απορρίμματα χαλκού παύουν να αποτελούν απόβλητα.
 
Ο παραγωγός των παραπάνω απορριμμάτων οφείλει να:
 
  • εφαρμόζει κατάλληλο Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας το οποίο θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες τεκμηριωμένες διαδικασίες (Άρθρο 5) με σκοπό να αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τα κριτήρια (Παραρτήματα Ι)
  • επαληθεύει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Άρθρου 5. Η επαλήθευση πραγματοποιείται από τρίτο μέρος (EUROCERT), όπως αυτό ορίζεται στο Άρθρο 5 παρ. 5 και διενεργείται ανά τριετία.
 
Επίσης, ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2, εκδίδει δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ και τη διαβιβάζει στον επόμενο κάτοχο.
 
ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ
 
Ο Κανονισμός 715/2013/ΕΚ αφορά τους παραγωγούς υπολειμμάτων χαλκού (scrap) ή οποιονδήποτε κάτοχο αυτών, που τα μεταβιβάζει σε άλλον κάτοχο για πρώτη φορά ως απορρίμματα χαλκού τα οποία έπαυσαν να αποτελούν απόβλητα.
 
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ EUROCERT 
 
Η EUROCERT είναι ένας Ελληνικός Ανεξάρτητος Φορέας Πιστοποίησης με διαπίστευση από Ελληνικούς και Διεθνείς Φορείς Διαπίστευσης με γραφεία και δραστηριότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η EUROCERT διαθέτει άρτια εκπαιδευμένους και καταρτισμένους επιθεωρητές με εξειδίκευση, γνώση τοπικής και διεθνούς νομοθεσίας και μεγάλη εμπειρία στον τομέα τους.
 
Ειδικότερα, η EUROCERT έχει αποκτήσει τεράστιο κύρος και αναγνωρισιμότητα στον τομέα των περιβαλλοντικών πιστοποιήσεων με τη διενέργεια επιθεωρήσεων και την απονομή πιστοποιητικών σε όλο τον κόσμο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001, τον Κανονισμό EMAS και την Επαλήθευση Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου για πολλά χρόνια.  
 
Συμπληρώστε την Αίτηση Πιστοποίησης

Συνολικές επισκέψεις :