Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας


Το πρότυπο ISO 9001:2015 είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο ISO παγκοσμίως, καθώς έχουν πιστοποιηθεί με αυτό πάνω από ένα (1) εκατομμύριο επιχειρήσεις σε περισσότερες από 170 χώρες. Σκοπός του ISO 9001:2015 είναι να οργανώσει και να δημιουργήσει ένα πλαίσιο λειτουργίας στην επιχείρηση ώστε να παρέχει προϊόντα ή/και υπηρεσίες με βάση τις ανάγκες του πελάτη.

Το πρότυπο έχει εφαρμογή σε οποιαδήποτε επιχείρηση ανεξαρτήτως μεγέθους και δραστηριότητας, συμπεριλαμβάνοντας παραγωγική δραστηριότητα ή παροχή υπηρεσιών. 

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ISO 9001:2015

Το ISO 9001:2015 προϋποθέτει την ύπαρξη ενός Συστήματος Διαχείρισης το οποίο περιλαμβάνει αρχές και απαιτήσεις διαχείρισης όσον αφορά στην ποιότητα, δίνοντας έμφαση στον πελάτη, στη συμμετοχή της ανώτατης Διοίκησης, στη θέσπιση και παρακολούθηση στόχων ποιότητας  και στη συνεχή βελτίωση. Η αρχή Σχεδιάζω-Υλοποιώ-Ελέγχω-Βελτιώνω, γνωστή και ως «Plan- Do- Check- Act», έχει εφαρμογή και στο εν λόγω Πρότυπο.

Η δομή του ISO 9001:2015 αποτυπώνεται παρακάτω:

1.     Αντικείμενο

2.     Τυποποιητικές Παραπομπές

3.     Όροι και ορισμοί εννοιών

4.     Πλαίσιο λειτουργίας του Οργανισμού

5.     Ηγεσία

6.     Σχεδιασμός

7.     Υποστήριξη

8.     Λειτουργία

9.     Αξιολόγηση Επίδοσης

10.   Βελτίωση

 

 ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ISO 9001:2015

Τα βασικά οφέλη από την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 9001:2015 είναι τα ακόλουθα:

·         Απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος στην αγορά

·         Συμμόρφωση με νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις

·         Συνεχής βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων/υπηρεσιών

·         Ουσιαστική συμβολή στη οργάνωση, ανάπτυξη και βιωσιμότητα της επιχείρησης.

 

ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΤΗΝ EUROCERT S.A.

·         Διότι είμαστε ο μεγαλύτερος Ελληνικός ανεξάρτητος φορέας πιστοποίησης διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ, με γραφεία σε πάνω από 25 χώρες παγκοσμίως. Η πιστοποίηση με την Eurocert σημαίνει αξιολόγηση και αποδοχή από έναν διαπιστευμένο και αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποίησης

·         Διότι διαθέτουμε ικανό και έμπειρο προσωπικό και συνεργάτες, οι οποίοι ως επιθεωρητές ή / και τεχνικοί εμπειρογνώμονες διενεργούν επιθεωρήσεις και ελέγχους υψηλής προστιθέμενης αξίας για την εταιρεία σας 

·         Διότι φροντίζουμε να είστε συνεχώς ενήμεροι για οποιαδήποτε τοπική ή διεθνή εξέλιξη σας ενδιαφέρει ανάλογα με τον τομέα πιστοποίησής σας

·         Διότι είμαστε σε θέση να παρέχουμε στην εταιρεία σας ολοκληρωμένη λύση για την πιστοποίηση των συστημάτων διαχείρισης διαθέτοντας διαπίστευση σε ένα πολύ μεγάλο εύρος υπηρεσιών πιστοποίησης

 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Πόσος χρόνος απαιτείται για την πιστοποίηση;

Τυπικά 3-6 μήνες εφαρμογή, αν και ο χρόνος εξαρτάται από πολλές παραμέτρους. Σημαντική παράμετρος συνιστά το να είναι σε θέση η επιχείρηση να επιδείξει ότι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας εφαρμόζεται πλήρως και καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου. Το επίπεδο δέσμευσης και συμμετοχής της Ανώτατης Διοίκησης και των εργαζομένων είναι αποφασιστικής σημασίας για τον καθορισμό του απαιτούμενου χρόνου για την πιστοποίηση.   

Υποκαθιστά κρατικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις;

Όχι. Το ISO 9001:2015 είναι εθελοντική πιστοποίηση, η οποία στοχεύει στη συνεχή βελτίωση και δεν υποκαθιστά κρατικούς ελέγχους. Παρόλα αυτά, οργανώνει την επιχείρηση ώστε να προλαμβάνει και να πληροί τις νομοθετικές απαιτήσεις ενεργώντας προληπτικά και αποφεύγοντας την επιβολή προστίμων.  

 

ΑΙΤΗΣΗ

Συνολικές επισκέψεις :