Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

ISO 45001


 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΣΔΥκΑΕ)
 

Το νέο πρότυπο ISO 45001:2018, το οποίο σταδιακά θα αντικαταστήσει το OHSAS 18001:2007, αφορά εταιρείες που στοχεύουν στη διαχείριση των κινδύνων και των ευκαιριών που συνδέονται με την υγεία και την ασφάλεια στο εργασιακό περιβάλλον για τους εργαζόμενους, τους πελάτες, τους προμηθευτές και το ευρύ κοινό. Έχει εφαρμογή σε οποιαδήποτε εταιρεία ανεξαρτήτως μεγέθους και δραστηριότητας, συμπεριλαμβάνοντας παραγωγική δραστηριότητα ή παροχή υπηρεσιών. 

Το ISO 45001:2018 ισχύει για κάθε οργανισμό που επιθυμεί την:

      Καθιέρωση ενός συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στη εργασία για την εξάλειψη ή την ελαχιστοποίηση των κινδύνων για τους εργαζόμενους και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη που ενδέχεται να εκτεθούν σε κινδύνους ΥκΑΕ που συνδέονται με τις δραστηριότητές της.

      Συνεχή εφαρμογή, διατήρηση και βελτίωση ενός συστήματος διαχείρισης ΥκΑΕ.


ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ISO 45001:2018

Το ISO 45001, το οποίο εκδόθηκε στις 12/3/2018, είναι ένα διεθνές πρότυπο με απαιτήσεις για την διαχείριση της ΥκΑΕ και προϋποθέτει την ύπαρξη ενός Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας. Ο οργανισμός πρέπει να ορίσει το πλαίσιο λειτουργίας και να προσδιορίσει τις ανάγκες και προσδοκίες των εργαζομένων και των άλλων ενδιαφερόμενων μερών που σχετίζονται με το ΣΔΥΑΕ. Στηρίζεται στην πρόληψη των ατυχημάτων και θέτει τις απαιτήσεις για το τι ακριβώς θα πρέπει να κάνει η εταιρεία ώστε να ελέγξει τους κινδύνους για ΥκΑΕ που προκύπτουν από τις κανονικές και μη κανονικές λειτουργίες της, προκειμένου να βελτιώσει την επίδοσή της.  

Η βασική αξία του προτύπου είναι η αναγνώριση, η αξιολόγηση και η αντιμετώπιση των κινδύνων ΥκΑΕ. Η αρχή Σχεδιάζω-Υλοποιώ-Ελέγχω-Βελτιώνω, γνωστή και ως «Plan- Do- Check- Act», έχει εφαρμογή και στο εν λόγω πρότυπο. Η δέσμευση της Ανώτατης Διοίκησης για συνεχή βελτίωση της επίδοσης ΥκΑΕ, η συμμετοχή των εργαζομένων, πρόληψη των ατυχημάτων και συμμόρφωση με τη νομοθεσία είναι προαπαιτούμενα και αποφασιστικής σημασίας για την επιτυχή εφαρμογή του. 

 

Η δομή του νέου ISO 45001:2018 αποτυπώνεται παρακάτω:

1.     Αντικείμενο

2.     Τυποποιητικές Παραπομπές

3.     Όροι και ορισμοί

4.     Πλαίσιο λειτουργίας του Οργανισμού

5.     Ηγεσία και συμμετοχή εργαζομένων

6.     Σχεδιασμός

7.     Υποστήριξη

8.     Λειτουργία

9.     Αξιολόγηση Επίδοσης

10.   Βελτίωση


ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ISO 45001:2018

Τα βασικά οφέλη από την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης ΥκΑΕ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 45001:2018 είναι τα ακόλουθα:

      Μείωση του κόστους μέσω βελτίωσης της ασφάλειας στην εργασία 

      Μείωση του αριθμού ατυχημάτων και ημερών απουσιών από την εργασία

      Επίδειξη της δέσμευσης για την YAE του προσωπικού και της προστασίας της ιδιοκτησίας και των εγκαταστάσεων  

      Συμμόρφωση με νομοθετικές απαιτήσεις και αποφυγή κρατικών προστίμων

      Αύξηση των κινήτρων του προσωπικού  

      Βελτίωση της ασφαλούς κουλτούρας 

      Αυξημένη ευελιξία και πιο ομαλή μετάβαση σε αλλαγές εντός του οργανισμού μέσω πιο διαφανών διαδικασιών.

      Αύξηση του ελέγχου και μείωση των κινδύνων μέσω καθορισμού στόχων 


ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΤΗΝ EUROCERT

Η EUROCERT είναι Ελληνικός Ανεξάρτητος Οργανισμός Πιστοποίησης που ιδρύθηκε από επιστήμονες με πολυετή εμπειρία. Διαθέτει γραφεία και δραστηριότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό και άριστα εκπαιδευμένους επιθεωρητές, με εμπειρία στον χώρο που δραστηριοποιούνται.

Η EUROCERT διαθέτει άρτια εκπαιδευμένους και καταρτισμένους επιθεωρητές με εξειδίκευση, γνώση τοπικής και διεθνούς νομοθεσίας και μεγάλη εμπειρία στον τομέα τους. Συγκεκριμένα η Eurocert έχει κερδίσει την αναγνώριση στην πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ΥκΑΕ έχοντας διενεργήσει για πολλά χρόνια επιθεωρήσεις.

Πιστοποίηση από την EUROCERT σημαίνει αξιολόγηση και έγκριση από ένα διεθνούς φήμης, διαπιστευμένο και αποδεκτό τρίτου μέρους οργανισμό. 


ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Γιατί να πιστοποιηθεί μια εταιρεία; 

Το ISO 45001:2018 βοηθάει την επιχείρηση να βελτιώσει την επίδοση της σε θέματα ΥκΑΕ, τη φήμη και το κύρος της στην αγορά. 

Πόσος χρόνος απαιτείται για την πιστοποίηση;

Τυπικά 3-6 μήνες εφαρμογή, αν και ο χρόνος εξαρτάται από πολλές παραμέτρους. Το βασικό σημείο είναι να είναι σε θέση η επιχείρηση να επιδείξει ότι το Σύστημα Διαχείρισης ΥκΑΕ  εφαρμόζεται πλήρως και καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου. Το επίπεδο δέσμευσης και συμμετοχής της Ανώτατης Διοίκησης και των εργαζομένων είναι αποφασιστικής σημασίας για τον καθορισμό του απαιτούμενου χρόνου για την πιστοποίηση.   

Υποκαθιστά κρατικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις;

Όχι. Το ISO 45001:2018 είναι εθελοντική πιστοποίηση, η οποία στοχεύει στη συνεχή βελτίωση και δεν υποκαθιστά κρατικούς ελέγχους, π.χ. από την Επιθεώρηση Εργασίας ή άλλες αρμόδιες αρχές. Παρόλα αυτά, οργανώνει την επιχείρηση ώστε να συμμορφώνεται με τις νομοθετικές απαιτήσεις ενεργώντας προληπτικά και αποφεύγοντας τυχόν μη αναμενόμενα προβλήματα ή πρόστιμα από ελέγχους.

Χρονοδιάγραμμα μετάβασης στο ISO 45001:2018

Η μετάβαση από το OHSAS 18001:2007 στο πρότυπο ISO 45001:2018 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 12-3-2021. Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (12η Μαρτίου 2021), δεν επιτρέπεται η διατήρηση σε ισχύ διαπιστευμένων πιστοποιητικών ως προς τα Πρότυπα ΕΛΟΤ 1801:2008 και BS OHSAS 18001:2007.

Ειδικά, μετά την 12-3-2020  τα πιστοποιητικά (νέες πιστοποιήσεις / επαναπιστοποιήσεις) θα εκδίδονται αποκλειστικά σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ISO 45001:2018.

 

Βρείτε την Αιτηση εδώ

Συνολικές επισκέψεις :