Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

ISO 39001:2012


ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 
Το ISO 39001:2012 καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας (Road Traffic Safety). Αφορά εταιρείες και οργανισμούς που διαθέτουν ή διαχειρίζονται στόλο οχημάτων (κάθε κατηγορίας) καθώς και διαχειριστές οδικών δικτύων. Σκοπός του Συστήματος, είναι η πρόληψη εμφάνισης ατυχημάτων σε σχέση με οδική κυκλοφορία αλλά και ο πληρέστερος έλεγχος όλων των δραστηριοτήτων της εταιρείας που σχετίζονται με οδικές μεταφορές και οδική ασφάλεια.
 
ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ
 
Το ISO 39001:2012 αφορά επιχειρήσεις και οργανισμούς που η λειτουργία τους συνδέεται με την οδική κυκλοφορία και ασφάλεια. Ενδεικτικά:
 
• Οργανισμοί και Εταιρείες που διαθέτουν στόλο οχημάτων (ταχυμεταφορές, ΚΤΕΛ, βιομηχανίες, βιοτεχνίες κ.α.)
• Εταιρείες  μεταφορών/logistics 
• Εταιρείες Οδικής Βοήθειας
• Ιδιωτικά εκπαιδευτήρια
• Τουριστικά πρακτορεία
• Διαχειριστές Εθνικών Οδών/Αυτοκινητοδρόμων 
• Εταιρείες με προσωπικό που κινείται με μεγάλη συχνότητα στο οδικό δίκτυο 


ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ISO 39001:2012 
 
Το εν λόγω Σύστημα αποτελεί βασικό εργαλείο για τον περιορισμό των οδικών ατυχημάτων, τη βελτίωση της λειτουργίας των μεταφορών και της προστασίας των οχημάτων της επιχείρησης. Ειδικότερα, η εφαρμογή και πιστοποίηση σύμφωνα με το ISO 39001:2012 συμβάλλει στα ακόλουθα:
 
• Μείωση οδικών ατυχημάτων και τραυματισμών
• Μείωση των ωρών απουσίας και των ημερών ασθενείας των οδηγών
• Περιορισμός της κατανάλωσης καυσίμου και των εξόδων συντήρησης των οχημάτων
• Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και αποζημιώσεων
• Βελτίωση της εταιρικής εικόνας της επιχείρησης
• Ικανοποίηση απαίτησης μεγάλων πελατών και συνεργατών (που αναμένεται να κορυφωθεί τα επόμενα χρόνια)
• Πρωτοπορία στην αγορά
 
 
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ EUROCERT 
 
• Διότι είμαστε ο μεγαλύτερος Ελληνικός ανεξάρτητος φορέας πιστοποίησης διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ, με γραφεία σε πάνω από 20 χώρες παγκοσμίως. Η πιστοποίηση με την Eurocert σημαίνει αξιολόγηση και αποδοχή από έναν διαπιστευμένο και αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποίησης.  
• Διότι είμαστε από τους πρώτους φορείς που δραστηριοποιηθήκαμε στην εν λόγω πιστοποίηση και ευαισθητοποιούμαστε ιδιαίτερα σε θέματα οδικής ασφάλειας αναπτύσσοντας συνεργασίες και δράσεις με ιδρύματα
• Διότι διαθέτουμε ικανό και έμπειρο προσωπικό και συνεργάτες, οι οποίοι ως επιθεωρητές ή / και τεχνικοί εμπειρογνώμονες διενεργούν επιθεωρήσεις και ελέγχους υψηλής προστιθέμενης αξίας για την εταιρεία σας
• Διότι φροντίζουμε να είστε συνεχώς ενήμεροι για οποιαδήποτε τοπική ή διεθνή εξέλιξη σας ενδιαφέρει ανάλογα με τον τομέα πιστοποίησής σας
• Διότι είμαστε σε θέση να παρέχει στην εταιρεία σας ολοκληρωμένη λύση για την πιστοποίηση των συστημάτων διαχείρισης διαθέτοντας διαπίστευση σε ένα πολύ μεγάλο εύρος υπηρεσιών πιστοποίησης
 
Συμπληρώστε την Αίτηση Πιστοποίησης 
 
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
 
Σε πόσο καιρό μπορώ να αποκτήσω ένα πιστοποιητικό ISO 39001;
Τυπικά από 3 έως 6 μήνες.
 
Η πιστοποίηση υποκαθιστά ελέγχους από Δημόσιους Φορείς;
Όχι. Το ISO 39001 είναι μια εθελοντική πιστοποίηση που στοχεύει στην συνεχή βελτίωση και δεν υποκαθιστά κανέναν δημόσιο ή επίσημο έλεγχο. Ωστόσο οργανώνει την εταιρεία ώστε να συμμορφώνεται με την σχετική νομοθεσία και την βοηθάει να αποφύγει τυχόν μη αναμενόμενα προβλήματα ή πρόστιμα από αυτούς τους ελέγχους.
 
Είναι συμβατό με άλλα πρότυπα;
Είναι απόλυτα συμβατό με άλλα συστήματα διαχείρισης (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001), καθώς είναι βασισμένο στη μεθοδολογία σχεδιάζω – εκτελώ – ελέγχω - ενεργώ  (plan – do – check - act) .
 
 

 

Συνολικές επισκέψεις :