Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

ISO 37001 : 2016 Καταπολέμηση Δωροδοκίας


 Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας

Η δωροδοκία αποτελεί ένα από τα πιο σύνθετα και δύσκολα ζητήματα που ταλανίζουν τη διεθνή οικονομία και κοινωνία. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, περισσότερο από 1 τρις $ πληρώνονται κάθε χρόνο παγκοσμίως σε δωροδοκίες, θέτοντας σημαντικά προβλήματα στο διεθνές εμπόριο, την πολιτική σταθερότητα και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ISO 37001

Το πρότυπο ISO 37001 εκδόθηκε τον 10/2016 και παρέχει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή, διατήρηση και βελτίωση ενός συστήματος καταπολέμησης της δωροδοκίας από μια επιχείρηση, προωθώντας μια ηθική επιχειρηματική φιλοσοφία.

Περιλαμβάνει μέτρα και ελέγχους βασιζόμενα σε καλές πρακτικές και αποσκοπεί στην καλλιέργεια μιας εταιρικής κουλτούρας  κατά της δωροδοκίας. Εφαρμόζεται από όλες τις επιχειρήσεις και μπορεί να είναι συμβατό με διαδικασίες, διεργασίες και μέτρα ελέγχου που υφίστανται σύμφωνα με υπάρχοντα συστήματα διαχείρισης (π.χ. σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001).

 

Τα κύρια σημεία για την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης καταπολέμησης της δωροδοκίας είναι:

-       Πολιτική κατά της δωροδοκίας

-       Ομάδα συμμόρφωσης κατά της δωροδοκίας

-       Εκτίμηση διακινδύνευσης

-       Δέουσα επιμέλεια (due diligence) σε έργα και επιχειρηματικούς συνεργάτες

-       Διενέργεια οικονομικών, μη οικονομικών και συμβατικών ελέγχων

-       Σύγκρουση συμφερόντων

-       Πολιτική δώρων, φιλοξενίας και εξόδων

-       Αναφορά, παρακολούθηση και διερεύνηση

 

 

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ISO 37001

 

Τα κύρια οφέλη από την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης κατά της δωροδοκίας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 37001 είναι τα ακόλουθα:

 

·         Μείωση του κινδύνου να λάβει χώρα δωροδοκία

·         Απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος στην αγορά, ειδικά για τις επιχειρήσεις που έχουν συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες

·         Παροχή απόδειξης προς τα ενδιαφερόμενα μέρη ότι η επιχείρηση έχει λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την αποφυγή της δωροδοκίας

·         Αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τη διαμόρφωση και τη διαχείριση της στρατηγικής βιωσιμότητας μιας επιχείρησης

·         Κινητοποίηση και ενεργή συμμετοχή του προσωπικού

·         Προστιθέμενη αξία στις αρχές βιωσιμότητας και κοινωνικής υπευθυνότητας που ήδη εφαρμόζει μια εταιρεία, καλλιεργώντας μια ηθική επιχειρηματική φιλοσοφία

·         Ακόμη και στην περίπτωση διερεύνησης μιας δωροδοκίας, παρέχει απόδειξη προς τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις αρμόδιες αρχές ότι η επιχείρηση είχε λάβει μέτρα για την αποφυγή της

 

ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΤΗΝ EUROCERT S.A.

 

·         Διότι είμαστε ο μεγαλύτερος Ελληνικός ανεξάρτητος φορέας πιστοποίησης διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ, με γραφεία σε πάνω από 25 χώρες παγκοσμίως. Η πιστοποίηση με την Eurocert σημαίνει αξιολόγηση και αποδοχή από έναν διαπιστευμένο και αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποίησης

·         Διότι είμαστε ο κορυφαίος φορέας πιστοποίησης στον τομέα της κοινωνικής ευθύνης και υπευθυνότητας με εμπειρία στην πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα SA8000, Sedex και Ethos

·         Διότι διαθέτουμε ικανό και έμπειρο προσωπικό και συνεργάτες, οι οποίοι ως επιθεωρητές ή / και τεχνικοί εμπειρογνώμονες διενεργούν επιθεωρήσεις και ελέγχους υψηλής προστιθέμενης αξίας για την εταιρεία σας

·         Διότι είμαστε σε θέση να παρέχουμε στην εταιρεία σας ολοκληρωμένη λύση για την πιστοποίηση των συστημάτων διαχείρισης διαθέτοντας διαπίστευση σε ένα πολύ μεγάλο εύρος υπηρεσιών πιστοποίησης

  

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 Σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνεται?

Οι απαιτήσεις του ISO 37001 είναι γενικές και εφαρμόζονται σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως τύπου, μεγέθους και φύσης. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις τόσο του δημόσιου, όσο και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και σε ΜΚΟ.

Η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης κατά της δωροδοκίας διασφαλίζει τη μη ύπαρξη συμβάντων δωροδοκίας;

Παρότι η εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος και η πιστοποίησή του σύμφωνα με το πρότυπο ISO 37001 δεν μπορεί να αποκλείσει την ύπαρξη συμβάντος δωροδοκίας, εντούτοις βοηθάει την επιχείρηση να εφαρμόσει ισχυρά και αποτελεσματικά μέτρα για την αποφυγή του και τη μείωση των σχετικών κινδύνων.

Καθορίζει το πρότυπο της έννοια της δωροδοκίας;

Η δωροδοκία καθορίζεται με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο και διαφέρει σε κάθε χώρα. Το πρότυπο παρέχει γενικό ορισμό για τη δωροδοκία, καλύπτοντας τόσο την ενεργητική όσο και την παθητική, αλλά ο ακριβής ορισμός της εξαρτάται από την εκάστοτε νομοθεσία.

 

Αίτηση Πιστοποίησης

Συνολικές επισκέψεις :